Informacja dotycząca ochrony prywatności dla gości

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności dla gości („Informacja dotycząca ochrony prywatności”) ma zastosowanie do Grupy B&R, tj. B&R Industrial Automation GmbH oraz każdej spółki, w której B&R Industrial Automation GmbH posiada bezpośrednio lub pośrednio udział większościowy lub jest właścicielem większości praw głosu bądź tę większość kontroluje. B&R Industrial Automation GmbH jest z kolei częścią Grupy ABB (spółki całkowicie zależnej od ABB Asea Brown Boveri Ltd.). Spółka B&R, do której siedziby wchodzą Państwo jako goście lub w której siedzibie Państwo przebywają w wyniku otrzymania zaproszenia od B&R (na wydarzenie, do negocjacji umowy, itp.) bądź w celu wyświadczenia uzgodnionej w umowie usługi (zwana dalej „B&R”), odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych i kontroluje ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności.

Dla B&R ochrona Państwa danych osobowych to jeden z najważniejszych priorytetów. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w związku z tymi danymi.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za Państwa dane osobowe odpowiadają B&R Industrial Automation GmbH oraz wszystkie spółki zależne B&R. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych osobą odpowiedzialną za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest spółka zależna B&R, w której siedzibie Państwo przebywają i która się z Państwem komunikuje. Ponadto inne spółki zależne B&R mogą otrzymywać i przetwarzać Państwa dane jako administratorzy lub podmioty przetwarzające. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności ma zastosowanie odpowiednio i w równym stopniu także do nich.

W Państwa przypadku B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria lub odpowiednia spółka powiązana z B&R Industrial Automation GmbH zadecyduje, jako „administrator” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i austriackiej Ustawy o ochronie danych lub innych obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych w miejscu, gdzie ma siedzibę odpowiednia spółka zależna, o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności (ww. spółka zwana jest dalej również „B&R” bądź odnoszą się do niej zaimkiw pierwszej osobie liczby mnogiej).

2. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w zakresie Państw odwiedzin w naszej siedzibie lub w związku z nimi, bądź w ramach istniejącej relacji biznesowej z Państwem lub Państwa firmą (dalej ogólnie: z „Państwem”). Możemy również przetwarzać dane osobowe, które otrzymujemy od Państwa w wyniku prośby o kontakt, konkretnego zapytania przed zawarciem umowy lub rejestracji na konkretne wydarzenie za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, albo podczas targów lub wydarzenia produktowego. Ponadto, w zakresie niezbędnym do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności, przetwarzamy dane osobowe, które możemy uzyskać z publicznie dostępnych źródeł lub takie, które są zgodnie z prawem przekazywane przez inne strony trzecie (np. agencje kredytowe), jak dane z rejestrów handlowych lub dane dotyczące zdolności kredytowej.

Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym do celów przetwarzania zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony danych:

 • Informacje identyfikacyjne i biznesowe szczegóły kontaktowe, które nam Państwo przekazują, takie jak imię, nazwisko, zawód/stanowisko/tytuł służbowy, służbowy adres e-mail i adres pocztowy, numer telefonu komórkowego i faksu, płeć, data urodzenia, numer rejestracyjny pojazdu oraz numer ważnego dokumentu tożsamości
 • Dodatkowe informacje, które nam Państwo przekazują w trakcie wizyty lub w związku z nią, takie jak dane rejestracyjne dotyczące obiektów i zakładów, odwiedzin u pracownika, celu wizyty, zapisu wizyty lub dane odnoszące się do wypełniania naszych zobowiązań umownych i wykonywania działań przed zawarciem umowy Do pewnego stopnia informacje te mogą również obejmować Państwa zainteresowanie produktami B&R, preferencje marketingowe oraz informacje rejestracyjne przekazywane podczas szkoleń, imprez lub targów handlowych, itp.
 • Przedstawiające Państwa obrazy i nagrania wideo („nagrania”), wytworzone przez nasze systemy monitoringu (telewizji przemysłowej) lub wykonane przez fotografów lub pracowników B&R pracujących dla nas podczas wydarzeń organizowanych przez B&R
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne oraz informacje zbierane z systemów komunikacji, aplikacji informatycznych i przeglądarek internetowych (pod warunkiem, że dostawca ma dostęp do takich systemów lub aplikacji bądź takie systemy lub aplikacje go obejmują, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa), takie jak korzystanie z rozwiązań informatycznych (dostęp do systemów, korzystanie z narzędzi informatycznych i Internetu), identyfikacja urządzenia (identyfikatory urządzeń mobilnych i komputerów osobistych), informacje o rejestracji i logowaniu, adres IP, dane dostępu i logi, identyfikator analizy, czas i adres URL, zapytania wyszukiwania, zapisy rejestracji w serwisach internetowych i dane plików cookie, nagrania dźwiękowe (np. wiadomości głosowe/nagrania rozmów telefonicznych, nagrania ze Skype’a)

Jeżeli pragną Państwo uzyskać informacje na temat konkretnej czynności przetwarzania danych, można o nie poprosić pod następującym adresem www.abb.com/privacy.

3. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji naszych stosunków umownych z Państwem oraz zapewnienia bezpieczeństwa w naszych biurach i siedzibach. W kontekście tej relacji biznesowej z Państwem oraz Państwa odwiedzin w naszych biurach i siedzibach musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, których potrzebujemy w celu realizacji związanych z tym zobowiązań umownych i ustawowych, lub dane, do których zbierania i przetwarzania jesteśmy prawnie zobowiązani (np. zgodne z przepisami dotyczącymi BHP oraz ustawowymi wymogami ubezpieczeniowymi).

W szczególności przetwarzamy wyżej wymienione dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzanie gośćmi, zarządzanie rejestracją i dostępem gości, co obejmuje związane z tym interakcje z osobami kontaktowymi i odwołania w dokumentach
 • Zarządzanie BHP, w tym nagłymi przypadkami wymagającymi pomocy medycznej
 • Rejestrowanie za pomocą systemu monitoringu (telewizji przemysłowej) w celu zapewnienia bezpieczeństwa ogółu i pracowników, ochrony budynków oraz zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania
 • Systemy kontroli dostępu z elektroniczną kontrolą wejścia i/lub wyjścia osób upoważnionych w miejscach o ograniczonym dostępie oraz lokalną listą obecności na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia
 • Utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa produktów, infrastruktury, usług, systemów, sieci, komputerów i informacji, zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa, a także oszustwom lub innych przestępczym lub szkodliwym działaniom oraz ich wykrywanie
 • Monitorowanie i audyt przestrzegania wytycznych korporacyjnych ABB i B&R, zobowiązań umownych i wymogów prawnych
 • Prowadzenie audytów, ocen i kontroli regulacyjnych w celu zapewnienia przestrzegania zobowiązań regulacyjnych
 • Zarządzanie zasobami informatycznymi, w tym infrastrukturą, co obejmuje czynności w zakresie ochrony danych, wsparcia systemów przetwarzania danych i czynność serwisowe w zakresie zarządzania aplikacjami, wsparcie dla użytkowników końcowych, testowanie, utrzymanie, bezpieczeństwo (reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem/naruszenia, zagrożenia, podatności), danymi podstawowymi oraz obszarami działań, co obejmuje zarządzanie kontami użytkowników, przydzielanie licencji na oprogramowanie, testy bezpieczeństwa i wydajności oraz ciągłość działania.

Zbieramy od Państwa tylko te dane osobowe, których potrzebujemy do realizacji celów opisanych powyżej. W celach statystycznych, aby doskonalić nasze usługi i testować nasze systemy informatyczne, korzystamy w miarę możliwości z danych anonimowych. Oznacza to, że używając tych danych, nie można już Państwa pośrednio ani bezpośrednio zidentyfikować jako konkretnej osoby.

4. Co się stanie, jeżeli nie przekażą nam Państwo danych osobowych, o które prosimy, lub jeżeli zażądają Państwo, abyśmy przestali przetwarzać Państwa dane?

W przypadku operacji przetwarzania w związku z odwiedzeniem przez Państwa B&R (jak opisano powyżej), B&R może nie być w stanie, bez określonych danych osobowych, odpowiednio zapewnić bezpieczeństwa Państwa i innych osób przebywających w naszych biurach i siedzibach, monitorować bezpieczeństwa na swoim terenie i w swoich obiektach, bądź wypełnić związanych z tym obowiązków ustawowych lub zrealizować celów opisanych ogólnie powyżej. Chociaż nie możemy zobowiązać Państwa do przekazania nam danych osobowych, należy mieć świadomość, że odmowa może negatywnie wpłynąć na Państwa odwiedziny w naszej siedzibie lub na naszą relację biznesową. Nie będzie Państwu na przykład wolno wejść do określonych lub do żadnych obiektów lub lokalizacji B&R z przyczyn bezpieczeństwa, nie będziemy też mogli podjąć wymaganych działań przed zawarciem umowy lub na podstawie umowy, aby zawrzeć z Państwem umowę lub ją realizować.

5. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach opisanych powyżej (w odpowiedzi na Pytanie 3) zgodnie z przepisami RODO i austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z następującymi mającymi zastosowanie podstawami prawnymi:

 • W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wypełniania zobowiązań umownych wynikających z umów zawartych z Państwem lub z Państwa firmą lub w ramach działań przed zawarciem umowy, podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnych wymogów lub środków urzędowych, na przykład w odniesieniu do ustaw dotyczących BHP, prawnych obowiązków w zakresie ubezpieczenia, obowiązków w zakresie współpracy z władzami, ustawowych okresów przechowywania dokumentacji lub ujawniania danych osobowych w ramach środków urzędowych lub sądowych w celach przeprowadzania dowodów, ścigania bądź egzekwowania roszczeń cywilnoprawnych, podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • W przypadku, gdy istotne interesy osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, bazując na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (np. zgłoszenie wypadku na terenie B&R).
 • Tam, gdzie jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane osobowe w zakresie Państwa konkretnych wizyt w naszych biurach i siedzibach, albo Państwa przebywania w naszych siedzibach, a także istniejącej relacji biznesowej z Państwem lub z Państwa firmą, w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów (naszych lub stron trzecich). Odbywa się to w kontekście zapewnienia równowagi interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie dopuszczono przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów i jeżeli nie przeważają wymagające ochrony danych osobowych interesy czy podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie prawnie uzasadnione interesy mogą obejmować następujące cele przetwarzania danych:
  • Prowadzenie, zarządzanie, rozwój i promocja naszej działalności w najszerszym zakresie, co obejmuje zarządzanie gośćmi, obiektami i zakładami, zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa naszych siedzib, a także nabywane i sprzedaż działalności, przedsiębiorstw i spółek
  • Monitorowanie, sprawdzanie i zapewnianie zgodności przepisami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznych specyfikacjami i wytycznymi ABB i B&R
  • Zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym weryfikacja takiej działalności, niewłaściwego korzystania ze składników majątku, produktów i usług B&R oraz tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne i właściwe, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i danych
  • Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych przez B&R i przeciwko B&R w związku z Państwa wizytą i naszą relacją biznesową
  • Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy B&R dla wewnętrznych celów administracyjnych, gdy jest to wymagane, np. w celu świadczenia usług scentralizowanych
 • Aby uzyskać egzemplarz dokonanej przez nas oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, co obejmuje udokumentowane zapewnienie równowagi interesów, należy przesłać prośbę na adres www.abb.com/privacy.
 • W wyjątkowych przypadkach i w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w celach, które nie są objęte ww. podstawami prawnymi (np. marketingu bezpośredniego), wymagamy Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jako podstawy prawnej takiego przetwarzania danych. Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mogą Państwo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeżeli wysyłamy Państwu informacje marketingowe za pośrednictwem poczty elektronicznej, np. newsletter, możemy wymagać dodatkowej zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zgodnie z art. 107 ust. 2 austriackiej Ustawy o telekomunikacji.

Do wykorzystywania obrazów, czyli zdjęć lub nagrań wideo, które Państwa przedstawiają, mają zastosowanie następujące postanowienia: Jeżeli i w zakresie, w jakim przetwarzamy takie nagrania do wewnętrznych i zewnętrznych celów biznesowych w zakresie public relations i komunikacji wewnętrznej, np. podczas wydarzeń organizowanych przez B&R, wymagamy Państwa zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO jako podstawy prawnej takiego przetwarzania danych, którą to zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO. Jeżeli i w zakresie, w jakim będziemy wykorzystywać takie nagrania w celu realizacji niezbędnych środków bezpieczeństwa, w szczególności za pośrednictwem systemów monitoringu wideo (telewizji przemysłowej) bądź poprzez tworzenie identyfikatorów dla gości, służących do Państwa identyfikacji i zapewnienia Państwa bezpieczeństwa w siedzibie B&R, będziemy również przetwarzać takie nagrania w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów, tak naszych, jak i stron trzecich, w ramach działań na rzecz zapewnienia równowagi interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W podobny sposób może wystąpić prawnie uzasadniony interes po naszej stronie, jeżeli zdjęcia przetwarzane są w celach czysto wewnętrznych bez odpowiedniej publikacji (np. grupowe zdjęcie uczestników szkolenia) lub są wykonywane w ramach publicznie reklamowanego wydarzenia, a Państwo nie są głównym elementem zdjęcia, a tylko są na nim widoczni wraz z innymi ludźmi.

Będziemy przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i na następujących warunkach:

 • Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony istotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

Dane osobowe związane z przestępstwami, wykroczeniami lub wyrokami skazującymi w sprawach karnych będziemy przetwarzać jedynie zgodnie z (lokalnie) obowiązującym prawem.

6. Kto otrzymuje i przetwarza Państwa dane osobowe (na terytorium UE i EOG oraz poza nim)?

Jako część globalnej korporacji utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami z Grupy B&R oraz z zewnętrznymi dostawcami usług, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, z których możemy również korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe innym spółkom B&R lub stronom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to wymagane do celów wymienionych w poniższej tabeli.

W tym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z Grupy B&R w krajach na terytorium EOG i poza nim do wyżej wymienionych celów przetwarzania. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. firm zajmujących się zarządzaniem obiektami i ochroną). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia możemy również przekazywać Państwa dane osobowe organom ścigania. Poza tym Państwa dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy występuje podstawa prawna takiego przekazania. Tak może być szczególnie wtedy, gdy policja lub inne organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo podejmują działania w kontekście tzw. reagowania na sytuacje zagrożenia i zażądają dostępu do danych z monitoringu wideo.

Jeżeli udostępnimy Państwa dane osobowe jakiejkolwiek spółce B&R lub stronie trzeciej i zostaną one przekazane lub staną się dostępne poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem, w którym zlokalizowana jest spółka B&R kontrolująca Państwa informacje, będziemy chronić Państwa dane osobowe, stosując odpowiednie zabezpieczenia. Przykłady takich zabezpieczeń obejmują określenie odpowiedniości przez Komisję Europejską lub standardowe klauzule umowne. Podjęliśmy dodatkowe środki w celu ochrony Państwa danych osobowych, gdy są one przekazywane poza terytorium UE, EOG lub kraju, w którym zlokalizowana jest spółka B&R kontrolująca Państwa dane. Jeżeli pragną Państwo zapoznać się ze stosowanymi zabezpieczeniami, należy przesłać prośbę na adres www.abb.com/privacy.

Kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Spółki i jednostki zależne powiązane z B&R

Lista spółek zależnych B&R.

Cele określone w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Partner biznesowy B&R

z UE i spoza UE

Cele określone w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Usługodawca

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

Usługi IT, usługi administracyjne w zakresie recepcji i obiektu, usługi ochrony lub inni usługodawcy pracujący dla B&R

Potencjalni lub faktyczni nabywcy jednostek organizacyjnych lub składników majątku B&R

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

W celu oceny odpowiednich spółek lub składników majątku lub do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności

Odbiorcy wymagani zgodnie z obowiązującym prawem lub w postępowaniu prawnym, jak organy ścigania i inne władze

z UE/EOG i spoza UE/EOG (globalny)

Jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, ze względu na uzasadnione żądania władz publicznych lub wymogi prawne

7. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

Zasadniczo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania podanych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności, dopóki nie wycofają Państwo zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub dopóki nie wniosą Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. , f) RODO).

Przepisy prawne wymagają jednak od B&R przechowywania określonych danych osobowych przez minimalny okres. Dane osobowe wykorzystywane do zarządzania gośćmi są ogólnie przechowywane przez okres 3 do 12 miesięcy, a przez dłuższy okres tylko wtedy, gdy jest to niezbędne ze względu na lokalne przepisy prawne i wymogi urzędowe, lub do obrony roszczeń prawnych. Niektóre budynki i lokalizacje B&R wykorzystują systemy monitoringu wideo (telewizji przemysłowej) w celach zapewnienia bezpieczeństwa i procedur operacyjnych w naszych biurach i siedzibach oraz na terenie naszej spółki. Dane z monitoringu wideo są zawsze usuwane maksymalnie po 7 dniach. Dłuższy okres przechowywania może być stosowany w szczególnych przypadkach, jeżeli istnieją fakty uzasadniające przypuszczenie, że nagrania z ograniczonego czasu pokazują działania ścigane jako przestępstwa lub wykroczenia, bądź jeżeli ich wykorzystanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych.

Jednocześnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące ochrony danych osobowych wymagają, abyśmy przechowywali i przetwarzali Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, oraz abyśmy przeprowadzali regularne kontrole w tym zakresie. Poprzez ustawienia w systemach informatycznych i wytyczne zapewniamy usuwanie Państwa danych osobowych, gdy tylko nie są one już potrzebne.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, lub chcą Państwo skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem www.abb.com/privacy. W określonych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia tych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywaniu) lub naszych interesów biznesowych (np. w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, lub w kraju, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych, zgodnie z prawem wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO. Oprócz prawa wniesienia skargi przysługują Państwu również następujące prawa:

 • Prawo do informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie na żądanie (w formie tekstowej). Prawo to jest ograniczone wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 6 austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym prawo do informacji nie ma zastosowania w szczególności wtedy, gdy udzielenie danych informacji zagroziłoby tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej administratora danych lub strony trzeciej.
 • Prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać poprawione natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO. Warunki te są spełnione w szczególności, jeżeli a) dany cel przetwarzania danych został osiągnięty lub w inny sposób przestał mieć zastosowanie, b) przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, c) wycofali Państwo zgodę, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie prawnej, d) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych, lub e) w przypadkach, gdy występuje obowiązek usunięcia danych na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać usunięte natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie. Prawo to przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) żądają Państwo ograniczonego przetwarzania zamiast usunięcia danych na podstawie uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, c) dane nie są już niezbędne do realizacji naszych celów, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub d) skuteczność sprzeciwu jest nadal kwestionowana.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy to w interesie publicznym, czy to w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przestaniemy od takiego momentu przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania Państwa danych osobowych, które zasługują na ochronę, przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli takie przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy w każdym przypadku ich przetwarzania.

9. Aktualizacje niniejszego dokumentu

Niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności może być każdorazowo aktualizowana w wyniku wprowadzenia koniecznych zmian. W przypadku takich aktualizacji podejmiemy niezbędne działania w celu poinformowania Państwa o nich w zależności od tego, jak istotne zmiany wprowadzono. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawne i tam, gdzie tego wymagają, będziemy prosili też Państwa o zgodę na wszelkie istotne zmiany w Informacji dotyczącej ochrony prywatności opisujące nasze aktualne praktyki. Prosimy o sprawdzenie „daty publikacji”, aby stwierdzić, kiedy niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana.

Data publikacji: 15 lutego 2021 r.

Wybierz kraj i język

B&R Logo