CYKL ŻYCIA PRODUKTÓW B&R

Standard dostępności produktów B&R

A. B&R: Jakość i niezawodność

Jako niezawodny partner dla firm produkujących maszyny i użytkowników produktów automatyki, firma B&R stawia potrzeby klientów na pierwszym planie. Jesteśmy zatem świadomi ogromnego znaczenia długoterminowej dostępności produktów. Znajduje to odzwierciedlenie w szczególności w standardach polityki produktowej B&R zorientowanej na potrzeby klienta.

Wszystkie komponenty do produktów wytwarzanych przez B&R są starannie dobierane. Dzięki temu zapewniamy wysokie standardy technologiczne i jakościowe, a także maksymalną niezawodność i długotrwałą dostępność.

B. „Cykl życia B&R” jako przejrzysty i niezawodny standard produktu na potrzeby planowania

„Cykl życia B&R” w odniesieniu do produktów naszej firmy dotyczy okresu pomiędzy wprowadzeniem produktu na rynek a wycofaniem go z rynku. Ten ustalony standard określa różne fazy cyklu życia produktów B&R i szczegółowo wyjaśnia stosujące się do nich warunki ramowe.

Cykl życia B&R zapewnia optymalną przejrzystość: B&R informuje klienta z wyprzedzeniem o zbliżającym się zakończeniu produkcji („stopniowym wycofaniu”) danego produktu. Ponadto aktualny status etapów istnienia każdego produktu jest przez cały czas widoczny dla klienta (strona internetowa: www.br-automation.com; oferty itp.). Dzięki optymalnym czasom realizacji zamówień i długim okresom wycofywania klient może już na wczesnym etapie podjąć odpowiednie działania, co pozwala zapewnić pełną niezawodność planowania.

C. Cztery fazy cyklu życia B&R

C.1. Model stopniowego wycofywania

Cykl życia B&R składa się z czterech następujących bezpośrednio po sobie faz (Active – aktywny, Classic - klasyczny, Limited - ograniczony, Obsolete - nieprodukowany). Każdy produkt B&R przechodzi przez wszystkie cztery fazy, natomiast czas trwania każdej z nich może się różnić w zależności od produktu.

Poniższy schemat stanowi podstawowy przegląd poszczególnych faz, ich etapów i wynikających z nich skutków lub wymaganych działań klienta.

C.2. Szczegółowa charakterystyka i skutki czterech faz

C.2.1. Faza „Active”

Faza „Active” rozpoczyna się wraz z wprowadzeniem na rynek produktu B&R. Istnieje od momentu, gdy B&R wypuszcza produkt do produkcji seryjnej i bezwarunkowo oferuje go do sprzedaży. W tej fazie produkt jest w zasadzie dostępny „w produkcji seryjnej”.

C.2.2. Faza „Classic”

B&R informuje klienta o rozpoczęciu fazy „Classic”. W fazie "Classic" produkt jest nadal w zasadzie dostępny „w serii”, niemniej faza ta stanowi początek stopniowego wycofywania go z rynku. Klientom odradza się stosowanie produktu do nowych projektów rozpoczynających się na tym etapie.

Ostatnia możliwość zakupu „Last-Time-Buy”

Faza „Classic” kończy się etapem ostatniej możliwości zakupu („Last-Time-Buy”, „LTB”). Czas trwania LTB jest określany przez firmę B&R odrębnie dla każdego produktu, a klient jest o nim informowany z wyprzedzeniem. Podczas etapu LTB klient może z wyprzedzeniem określić swoje zapotrzebowanie na produkt, składając zamówienie na fazę „Limited”. Wymagania muszą być wiążąco określone dla każdego roku fazy „Limited”. Jeśli B&R przyjmie zamówienie i zostanie ono złożone, klient musi zakupić uzgodnione ilości („zapotrzebowanie LTB”); w przeciwnym razie zostanie naliczona opłata za anulowanie zamówienia.

C.2.3. Faza „Limited”

Faza „Limited” rozpoczyna się po zakończeniu fazy „Classic”. W fazie „Limited” dostarczane są tylko zapotrzebowanie LTB („ostatnia wysyłka") i nie można już regularnie zamawiać produktu. Jeśli klient ma potrzeby w fazie „Limited”, które wykraczają poza zapotrzebowania LTB, B&R indywidualnie przeanalizuje ewentualną ofertę dostaw w ramach dodatkowych potrzeb. Pełne lub częściowe przesunięcie rocznego zapotrzebowania na inny rok fazy „Limited” również podlega zatwierdzeniu przez B&R.

C.2.4. Faza „Obsolete”

Począwszy od tego etapu produkt nie jest już dostępny (wycofanie z rynku). Przez pierwsze trzy lata serwis naprawczy B&R będzie nadal dostępny, a później nie będzie już zagwarantowany.

C.2.5. Ceny dla dostaw LTB („Last-Time-Buy”, ostatniej możliwości zakupu)

Ceny dotyczące zapotrzebowań LTB są ustalane na każdy rok dostawy w fazie „Limited”. Pierwszy rok dostawy rozpoczyna się z początkiem fazy „Limited”; po nim następują kolejne lata. Ceny zostaną podane do wiadomości klienta na życzenie najpóźniej na etapie LTB. Stosowane będą ceny obowiązujące w czasie określonym przez klienta w zamówieniu w ramach zamówień LTB. Jeśli za obopólną zgodą część zapotrzebowań rocznych zostanie przesunięta, obowiązuje cena dla uzgodnionego roku dostawy.

Jeśli klient kupuje produkty B&R jako zestaw lub jako urządzenie/konfigurację, poszczególne komponenty w nich zawarte mogą mieć inny status cyklu życia B&R. Jeśli dla komponentu status cyklu życia zmieni się na „Classic”, ceny dla zapotrzebowań LTB dla zestawu lub urządzenia/konfiguracji są ustalane dla lat dostawy w fazie „Limited”. Jeśli dla innego komponentu status cyklu życia zmieni się na „Classic” podczas fazy „Limited”, zmieni się odpowiednio cena zestawu lub urządzenia/konfiguracji dla pozostałego czasu trwania fazy „Limited”.

Jeśli podstawa kalkulacji cen zmieni się z powodu okoliczności, na które B&R nie ma wpływu – takich jak odpowiednie zmiany w przepisach prawa, wzrost kosztów surowców, inne istotne zmiany na rynku itp. – firma B&R będzie uprawniona do odpowiedniego jednostronnego dostosowania swoich cen.

C.2.6. Opłata za anulowanie

Jeśli roczne zapotrzebowania LTB nie zostaną odebrane przez klienta, odpowiednie zobowiązanie B&R do dostawy wygaśnie, a dane produkty pozostaną własnością B&R. Niezależnie od tego, klient zapłaci B&R opłatę za anulowanie zamówienia na nieprzyjętą ilość.

Opłata za anulowanie wynosi 70% uzgodnionej ceny klienta w przypadku produktów standardowych i 85% uzgodnionej ceny klienta w przypadku produktów indywidualnych dla klienta; dotyczy to w każdym przypadku danego roku dostawy.

Opłata za anulowanie będzie należna po otrzymaniu przez klienta faktury za anulowanie w terminie płatności uzgodnionym z klientem, bez opłat i potrąceń, i zostanie zaksięgowana na koncie B&R.

C.3. Inne postanowienia

Cykl życia B&R podlega zastrzeżeniu, że firma B&R nie jest lub nie będzie dotknięta ograniczeniem w produkcji i/lub dostawie. Takie ograniczenie może wynikać z przypadków siły wyższej, decyzji sądowych i/lub regulacyjnych, względnie tymczasowego lub stałego braku dostępności produktów lub ich komponentów. Siłą wyższą jest każde zdarzenie lub okoliczność zewnętrzna lub wewnętrzna, której nie można zapobiec za pomocą zasadnych i odpowiednich środków. Zalicza się do nich w szczególności zjawiska wywołane siłami natury, takie jak pożar, trzęsienie ziemi, osunięcie się ziemi itp., ale także np. wojny lub warunki wojenne, rewolucję, epidemię, pandemię, zamieszki, zakłócenia w pracy, działania urzędowe, spory pracownicze, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia w dostawach od dostawców surowców i podobne porównywalne okoliczności. B&R nie przyjmuje na siebie ryzyka związanego z zaopatrzeniem ani obowiązku gromadzenia produktów lub ich komponentów i/lub wszelkich innych zasobów, które mogą być w tym celu wymagane. W związku z tym każda dostawa będzie podlegała wyraźnemu zastrzeżeniu, że dostawca jest należycie i terminowo zaopatrywany przez swoich dostawców, a w szczególności, że wykonanie przez firmę B&R jej zobowiązań w odniesieniu do dostępności produktów lub ich komponentów lub innych zasobów, które mogą być wymagane w tym celu nie będzie niemożliwe, znacznie utrudnione, opóźnione lub (również ekonomicznie) nieuzasadnione, ani trwale, ani tymczasowo z powodu ich braku lub ograniczonej ogólnej dostępności lub z powodu innych zdarzeń, którym B&R nie może zapobiec i które występują poza zakresem jej własnej działalności gospodarczej. W przypadku wystąpienia lub istnienia wyżej wymienionych okoliczności, firma B&R wyraźnie zastrzega sobie prawo do (i) jednostronnej zmiany terminów i/lub dat odpowiednio lub ich zawieszenia w rozsądnym zakresie i/lub (ii) powiadomienia klienta ze skutkiem wiążącym o niewykonaniu lub częściowym wykonaniu zobowiązań dostawy (odstąpienie od umowy, jednostronne dostosowanie umowy, jednostronne rozwiązanie umowy). Klient nie będzie uprawniony do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wobec B&R (w tym między innymi roszczeń z tytułu opóźnienia, gwarancji, odstąpienia od umowy z powodu błędu lub odszkodowania) wynikających z takiej zmiany lub zawieszenia terminów i/lub dat lub całkowitego lub częściowego niewykonania zobowiązań dostawy.

Klient będzie odpowiedzialny za przestrzeganie i uwzględnianie cyklu życia B&R i jego poszczególnych faz oraz ich skutków. Firma B&R będzie miała zobowiązania prawne w odniesieniu do cyklu życia B&R tylko w zakresie, w jakim wyraźnie przyjęła takie zobowiązania. Firma B&R, o ile nie zaakceptuje formalnie innych uzgodnień, nie będzie miała obowiązku informowania, kontrolowania lub ostrzegania klienta w związku z cyklem życia B&R.

Wykorzystanie produktów będących w fazie „Classic” w nowych projektach klienta odbywa się na jego wyłączną odpowiedzialność.

Obecne postanowienia dotyczące cyklu życia B&R nie będą miały wpływu na postanowienia umowy dostawy (ramowej umowy dostawy itp.), o ile niniejszy dokument nie przewiduje w tym względzie wyraźnych odstępstw. W szczególności zawarcie zamówienia, związane z tym warunki wstępne, konsekwencje i warunki, a także odpowiedzialność firmy B&R będą regulowane postanowieniami umowy dostawy (ramowej umowy dostawy itp.). Cykl życia B&R opisany w niniejszym dokumencie nie powoduje powstania po stronie B&R żadnych niezależnych zobowiązań dotyczących dostaw. Dotyczy to odpowiednio również serwisu naprawczego B&R.

Wybierz kraj i język

B&R Logo