Informacja dotycząca ochrony prywatności dla kandydatów

Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności dla kandydatów („Informacja dotycząca ochrony prywatności”) ma zastosowanie do Grupy B&R, tj. B&R Industrial Automation GmbH oraz każdej spółki, w której B&R Industrial Automation GmbH posiada bezpośrednio lub pośrednio udział większościowy lub jest właścicielem większości praw głosu bądź tę większość kontroluje. B&R Industrial Automation GmbH jest z kolei częścią Grupy ABB (spółki całkowicie zależnej od ABB Asea Brown Boveri Ltd.). Spółka B&R oferująca pracę, o którą Państwo się ubiegają (zwana dalej „B&R”), odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych i monitoruje przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności.

W B&R traktujemy przestrzeganie Państwa praw w zakresie ochrony danych osobowych jako najwyższy priorytet. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób zbieramy i przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do tych danych.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Za przetwarzanie Państwa danych osobowych odpowiadają B&R Industrial Automation GmbH oraz wszystkie spółki zależne B&R. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych spółka zależna B&R oferująca pracę, o którą Państwo się ubiegają, odpowiada za przetwarzanie Państwa danych osobowych (zwanych dalej „aplikacją”). Ponadto inne spółki zależne B&R mogą otrzymywać i przetwarzać Państwa dane jako administratorzy lub podmioty przetwarzające. Niniejsza informacja dotycząca ochrony prywatności ma zastosowanie odpowiednio i w równym stopniu także do nich.

W Państwa przypadku B&R Industrial Automation GmbH, B&R Strasse 1, 5142 Eggelsberg, Austria lub odpowiednia spółka powiązana z B&R zgodnie z paragrafem 15 i następnymi Ustawy o spółkach akcyjnych, z którą posiadają Państwo stosunek pracy, zadecyduje, jako „administrator” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”) i austriackiej Ustawy o ochronie danych lub innych obowiązujących krajowych przepisów o ochronie danych w miejscu, gdzie ma siedzibę odpowiednia spółka zależna, o tym, w jakim celu i w jaki sposób Państwa dane osobowe będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony prywatności (ww. spółka zwana jest dalej również „B&R” bądź odnoszą się do niej zaimkiw pierwszej osobie liczby mnogiej).

2. Jakiego rodzaju dane osobowe zbieramy i przetwarzamy?

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w zakresie Państwa aplikacji na stanowisko w B&R lub w związku z nią. Ponadto przetwarzamy dane osobowe, które możemy uzyskać z publicznie dostępnych źródeł, takich jak portale z ofertami pracy, media społecznościowe związane z pracą i targi pracy, lub takie, które są zgodnie z prawem przekazywane przez inne strony trzecie, jak agencje rekrutacyjne, za pośrednictwem których starali się Państwo o pracę w B&R, w zakresie wymaganym do celów określonych w niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym do celów przetwarzania zgodnie z niniejszą informacją dotyczącą ochrony danych:

 • Dane osobiste oraz identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, płeć, wiek, narodowość, data i kraj urodzenia, stan cywilny, adres domowy i służbowy, prywatny i służbowy numer telefonu, prywatny i służbowy adres e-mail lub inne informacje kontaktowe, jakie zechcą Państwo przekazać w związku ze swoją aplikacją.
 • Osobiste informacje dotyczące umiejętności i doświadczenia, takie jak kwalifikacje i certyfikaty, w tym obecne i przeszłe zatrudnienie, wykształcenie i szkolenia, CV, dokumenty i ewidencja wyników w nauce i w pracy, (w niektórych przypadkach) dane kontaktowe do uzyskania referencji, wyniki testów umiejętności i rozmów kwalifikacyjnych oraz informacje zwrotne, a także wszelkie inne dane osobowe, jakie przekazują Państwo w związku ze swoją aplikacją.
 • W zależności od danego stanowiska przeprowadzamy wewnętrzne i zewnętrzne oceny, w ramach których zbieramy dodatkowe dane, jak dane dotyczące oceny wyników i punktacji z oceny, a także nagrania i notatki z rozmów telefonicznych i wideo.
 • Związane z pracą dane osobowe przyjętych kandydatów, które są wymagane wyłącznie do zawarcia umowy o pracę oraz w procesie rekrutacji, takie jak zdjęcia, podpis, informacje paszportowe, adres, narodowość, pozwolenie na pracę i pobyt, status imigracyjny i dane wizowe, numer pracownika, status zatrudnienia, istotne osobiste numery identyfikacyjne (numer identyfikacji podatkowej, krajowy numer ubezpieczenia, inne ubezpieczenia, prawo jazdy, itp.), szczegóły ubezpieczenia, dane konta bankowego, dane członków rodziny (imię współmałżonka/partnera, imiona dzieci, itp.), osoby do kontaktu w sytuacjach zagrożenia, dokumenty dotyczące szkoleń, a także rozmiar odzieży i obuwia, jeśli jest wymagany.
 • Inne dane osobowe (które mogą obejmować szczególne kategorie danych osobowych), szczególnie jeżeli takie dane osobowe wprowadzane są do naszych systemów aplikacyjnych przez Państwa lub przez inne osoby. Obejmuje to dane osobowe (np. zapytania, pytania, reklamacje, e-maile, umowy, prezentacje, produkty pracy), zdjęcia, obrazy i/lub filmy.

Wszelkie Państwa dane osobowe, które przynależą do kategorii wyszczególnionych poniżej, są zbierane i przetwarzane wyłącznie w trakcie procesu rekrutacji oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w danym kraju. Przetwarzamy takie dane osobowe tylko wtedy, gdy wymaga tego lokalne prawo lub jeżeli jest to wymagane, aby zapewnić spełnienie prawnych wymogów w zakresie zapewnienia równych szans i równego traktowania wszystkich kandydatów i pracowników. Oznacza to, że takie dane osobowe nie będą przetwarzane, jeżeli przetwarzanie jest zakazane w przepisach obowiązującego prawa w danym kraju.

Szczególne kategorie danych osobowych, na przykład:

 • Przynależność do wspólnot religijnych (jeżeli jest to np. wymagane do celów podatkowych)
 • Dane zdrowotne i medyczne, w tym o stopniu niepełnosprawności, specjalnych warunkach pracy (np. korzystaniu z biurka do pracy w pozycji stojącej) i sprzęcie medycznym potrzebnym w miejscu pracy, o chorobach i urazach związanych z pracą, oraz dane dotyczące pomocy w nagłych przypadkach podczas podróży (grupa krwi, dokumentacja medyczna, alergie)
 • Pochodzenie rasowe lub etniczne (np. jeżeli jest wymagane do celów zapewnienia różnorodności)
 • Przynależność do związków zawodowych (w niektórych przypadkach)
 • Jeżeli przeprowadzamy weryfikację prawdziwości przekazanych przez Państwa danych („background check”) w ramach procesu rekrutacji, będziemy przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. Dane dotyczące wyroków skazujących w sprawach karnych, przestępstw i wykroczeń, takie jak informacje o przeszłych wyrokach i wykazy kar, przetwarzane są wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany do sprawdzenia karalności zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i zgodnie z innymi wymogami prawnymi.

Jeżeli pragną Państwo uzyskać informacje na temat konkretnej czynności przetwarzania danych, można je uzyskać pod adresem www.abb.com/privacy.

3. Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkimi do celów naszych procesów rekrutacyjnych w związku ze stanowiskiem, o które Państwo się ubiegają obecnie, i o które mogą się Państwo ubiegać w przyszłości. W ramach procesu rekrutacyjnego musimy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby zadecydować, czy są Państwo właściwym kandydatem na stanowisko, aby potencjalnie nawiązać z Państwem stosunek pracy, aby spełnić zobowiązania umowne i prawne w związku z rekrutacją, lub aby wypełnić nasz prawny obowiązek w zakresie zbierana i przetwarzania Państwa danych osobowych (głównie na podstawie przepisów prawa pracy).

Bez przetwarzania określonych danych osobowych B&R nie będzie w stanie rozpatrzyć Państwa aplikacji, nawiązać ani utrzymać z Państwem stosunku pracy, ani też podejmować działań na podstawie umowy lub działań prawnych na Państwa prośbę. Jeżeli chodzi o przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z Państwa aplikacją, B&R nie będzie w stanie rozpatrzyć Państwa aplikacji na Państwa prośbę bez określonych danych osobowych, a Państwo nie będą w stanie egzekwować swoich związanych z tym praw, jeżeli nie przekażą Państwo danych, o które prosimy. Państwa aplikacja może też zostać odrzucona, jeżeli dane przez Państwa przekazane w trakcie procesu rekrutacyjnego są niepełne i/lub niepoprawne.

W szczególności przetwarzamy wyżej wymienione dane osobowe w następujących celach:

 • Zarządzanie talentami i ich pozyskiwanie, w tym rekrutacja, ocena predyspozycji i zdolności do pracy, weryfikowanie prawdziwości przekazanych danych („background check”), weryfikacja kwalifikacji, a także pozyskiwanie i dostarczanie referencji
 • Procedury i procesy służbowe związane z rozpoczęciem i zakończeniem stosunku pracy, w tym wewnętrzne przeniesienia lub wypowiedzenia
 • Wypełnianie obowiązków i egzekwowanie określonych praw w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych lub układu zbiorowego pracy
 • Wewnętrzne programy bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym rejestry lub raporty dotyczące BHP i wypadków, a także zarządzanie jakością procesów
 • Zarządzanie personelem, w tym jego organizacja i administracja, zarządzanie czasem pracy, poprawa i utrzymanie efektywnej administracji personalnej, wewnętrzna analiza personelu, sprawozdawczość i planowanie
 • Zarządzanie zasobami informatycznymi, w tym infrastrukturą, co obejmuje czynności w zakresie ochrony danych, wsparcia systemów danych i usługi zarządzania aplikacjami, wsparcie dla użytkowników końcowych, testowanie, utrzymanie, bezpieczeństwo (reagowanie na incydenty związane z bezpieczeństwem, zagrożenia, podatności, naruszenia danych), danymi podstawowymi oraz obszarami działań, co obejmuje zarządzanie kontami użytkowników, licencjonowanie oprogramowania, testy bezpieczeństwa i wydajności oraz ciągłość działania

Ponadto przetwarzamy dane osobowe, gdy zawierana jest umowa o pracę lub w przypadku roszczeń wynikających z procesu rekrutacji:

 • Zarządzanie kadrami i płacami, wynagrodzeniami i wynikami, w tym świadczenie usług socjalnych oraz utrzymywanie wynagrodzeń, odszkodowań, dodatków, świadczeń, ubezpieczeń, emerytur i ocen
 • Zarządzanie rozwojem i dokształcaniem, co obejmuje certyfikacje, szkolenia pracowników oraz przeprowadzanie ankiet i badań satysfakcji pracowników
 • Zarządzanie zwolnieniami z powodu choroby oraz urlopami, w tym wypoczynkowymi
 • Zarządzanie podróżami i wydatkami oraz organizowanie delegacji, w tym monitorowanie pracowników podróżujących służbowo w celu zapewnienia pomocy w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia, zapewnienie szkoleń związanych z bezpieczeństwem podróży, BHP oraz, na zasadzie dobrowolnej, pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa w nagłych wypadkach
 • Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji B&R oraz reprezentowanie B&R, w tym wpisy do rejestru handlowego i udzielanie pełnomocnictw
 • Zarządzanie zasobami B&R, w tym zdjęciami i filmami przedstawiającymi pracowników i inne osoby, które to materiały można pobrać za pośrednictwem intranetu B&R, serwisu internetowego B&R, itp.
 • Reorganizacja, zakup lub sprzedaż działalności, jednostek organizacyjnych i spółek.
 • Roczne raporty, statystyki i analizy
 • Monitorowanie i weryfikacja przestrzegania wytycznych korporacyjnych ABB i B&R, zobowiązań umownych i wymogów prawnych w czynnościach wykonywanych przez pracowników w miejscu pracy, w tym w zakresie środków dyscyplinarnych
 • Zarządzanie, w tym zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z przepisami, w tym przestrzegania przepisów ustawowych, zasad wprowadzanych przez organy ścigania, sądy i organy regulacyjne, np. proces weryfikacji tożsamości klientów („Poznaj swojego klienta” – „KYC"), środki mające na celu przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy („AML"), przestrzeganie przepisów celnych i dotyczących handlu międzynarodowego, zasad dotyczących konfliktu interesów i zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa), a także zapobieganie i wykrywanie
 • Dochodzenia w sprawie przestępstw i oszustw oraz innym zabronionych działań, a także zapobieganie im, oraz czynności mające na celu ochronę, ustalanie, dochodzenie lub obronę praw i roszczeń prawnych
 • Nadzór wideo lub za pośrednictwem telewizji przemysłowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osobistego, ochrony budynków oraz zapobiegania przestępstwom i ich wykrywania
 • Systemy kontroli dostępu z elektroniczną kontrolą wejścia i/lub wyjścia osób upoważnionych w obszarach o ograniczonym dostępie oraz lokalną listą obecności na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia
 • Systemy wykrywania wtargnięć, w tym zewnętrzne monitorowanie stosowania przymusu, monitorowanie mienia i bezpieczeństwa wewnętrznego, a także pomocnicze monitory do dozorowania terenu/systemy o charakterze zautomatyzowanym

Zbieramy tylko te dane osobowe, które są wymagane do realizacji powyższych celów. Korzystanie z Państwa danych osobowych, które Państwo przekazują w związku ze swoją aplikacją, jest ograniczone do zakresu niezbędnego dla rozpatrzenia Państwa aplikacji, i będą one udostępniane jedynie pracownikom i stronom trzecim bezpośrednio zaangażowanym w proces rekrutacji na dane stanowisko. Zawsze wtedy, gdy zostaną Państwo poproszeni o przekazanie nam swoich danych osobowych, wskażemy, które dane osobowe są wymagane, a które można podać dobrowolnie w związku z aplikacją, a także podstawę prawną ich przetwarzania.

W przypadku niektórych ocen lub procesów decyzyjnych możemy korzystać ze zautomatyzowanych metod, aby stworzyć Państwa profil bazujący na Państwa danych osobowych, które otrzymaliśmy zgodnie z opisem w niniejszej informacji dotyczącej ochrony prywatności. W takim wypadku poinformujemy Państwa o procedurze przetwarzania Państwa danych osobowych oraz poinformujemy Państwa o zastosowanej logice i potencjalnych konsekwencjach takiego zautomatyzowanego podejmowania decyzji i takich procedur przetwarzania. Logika zautomatyzowanego podejmowania decyzji bazuje ogólnie na minimalnych wymogach określonych dla danego stanowiska oraz na tym, na ile Państwo spełniają te wymogi, w tym w związku z posiadanymi kwalifikacjami i doświadczeniem. Potencjalną konsekwencją zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest odrzucenie aplikacji, jeżeli Państwa profil nie spełnia takich wymogów. Jeżeli korzystamy z metod zautomatyzowanych, mogą Państwo dochodzić swojego prawa do interwencji ze strony osoby z B&R, aby przedstawić swój punkt widzenia i zakwestionować decyzję, przesyłając żądanie pod adresem www.abb.com/privacy. Mają Państwo również prawo do wniesienia odpowiedniego sprzeciwu wobec tworzenia profili, pod adresem www.abb.com/privacy, lub wycofując wszelką zgodę, jakiej mogli Państwo udzielić na takie przetwarzanie.

Możemy również zbierać Państwa dane osobowe w sposób anonimowy, uniemożliwiający Państwa bezpośrednią lub pośrednią identyfikację na podstawie zebranych danych, a następnie wykorzystywać te ostatnie do dalszego przetwarzania, w tym w celach statystycznych, w celu doskonalenia naszych usług oraz przeglądu naszych systemów informatycznych.

4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach opisanych powyżej (w odpowiedzi na Pytanie 3) zgodnie z przepisami RODO i austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności zgodnie z następującymi mającymi zastosowanie podstawami prawnymi:

 • Państwa dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu nawiązania, utrzymania lub zakończenia stosunku pracy z Państwem, jak również w celu egzekwowania praw i wypełniania obowiązków wynikających z Państwa umowy o pracę, na podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w celu egzekwowania praw lub wypełniania obowiązków prawnych wynikających z prawa pracy, w zakresie ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej, podstawę prawną przetwarzania danych stanowią art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b), f) i h) RODO.
 • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) do celów opieki zdrowotnej, medycyny pracy lub oceny Państwa zdolności do pracy i jeżeli Państwa dane przetwarzają pracownicy służby zdrowia lub inne osoby podlegające tajemnicy zawodowej, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. h) RODO.
 • W przypadkach, w których przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie innych przepisów prawnych i zobowiązań, np. w odniesieniu do świadczeń dodatkowych i podatków, obowiązków sprawozdawczych lub notyfikacyjnych, obowiązków w zakresie współpracy z organami lub ustawowych okresów przechowywania dokumentacji w celu wypełnienia innych naszych zobowiązań umownych i prawnych w charakterze pracodawcy i spółki, podstawę prawną tego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 • Tam, gdzie jest to wymagane, przetwarzamy Państwa dane osobowe w ramach naszego stosunku pracy z Państwem w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów lub takich interesów stron trzecich. Odbywa się to w kontekście zapewnienia równowagi interesów w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie dopuszczono przetwarzanie danych, jeżeli jest ono konieczne do zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów i jeżeli nie przeważają wymagające ochrony danych osobowych interesy czy podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą. Takie prawnie uzasadnione interesy mogą obejmować następujące cele przetwarzania danych:
  • Monitorowanie (np. za pomocą systemów informatycznych), sprawdzanie i zapewnianie zgodności z normami prawnymi i regulacyjnymi oraz wewnętrznymi specyfikacjami i wytycznymi ABB i B&R
  • Zapobieganie oszustwom i działalności przestępczej, w tym weryfikacja takiej działalności, niewłaściwego korzystania ze składników majątku, produktów i usług B&R oraz tam, gdzie jest to bezwzględnie konieczne i właściwe, zapewnienie bezpieczeństwa sieci i danych
  • Ustalanie, dochodzenie i obrona roszczeń prawnych przez B&R i przeciwko B&R w związku z Państwa zadaniami i obowiązkami służbowymi w B&R
  • Przekazywanie danych osobowych w ramach Grupy B&R dla wewnętrznych celów administracyjnych, gdy jest to konieczne, na przykład w celu świadczenia usług zdecentralizowanych

Aby uzyskać egzemplarz dokonanej przez nas oceny naszego prawnie uzasadnionego interesu w przetwarzaniu Państwa danych osobowych, co obejmuje udokumentowane zapewnienie równowagi interesów, należy przesłać prośbę pod adresem www.abb.com/privacy.

W wyjątkowych przypadkach i w zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym szczególne kategorie danych osobowych) w celach, które nie są objęte ww. podstawami prawnymi, prosimy Państwa o zgodę w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. a) RODO jako podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli chcemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe do celów innych lub przyszłych stanowisk i aplikacji, ankiet w związku z procesem aplikacji, lub newsletterów dotyczących przyszłych wolnych stanowisk. Jeżeli wysyłamy Państwu takie informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy wymagać dodatkowej zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawnych zgodnie z art. 107 ust. 2 austriackiej Ustawy o telekomunikacji. Zgody udzielają Państwo zawsze dobrowolnie, zatem nie są Państwo zobowiązani do przekazania swoich danych osobowych i nie muszą się Państwo obawiać żadnych niedogodności w przypadku odmowy wyrażenia zgody. Mogą również Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO bez podania powodu. Jeżeli poprosimy Państwa o zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych w danym celu, poinformujemy Państwa o przysługującym Państwu prawie do sprzeciwu oraz o możliwości skorzystania z tego prawa.

Dane osobowe związane z wyrokami skazującymi w sprawach karnych, przestępstwami lub wykroczeniami będziemy przetwarzać wyłącznie zgodnie z obowiązującym (w danym kraju) prawem.

5. Kto otrzymuje i przetwarza Państwa dane osobowe (na terytorium UE i EOG oraz poza nim)?

Państwa dane osobowe będziemy udostępniać wyłącznie pracownikom i stronom trzecim bezpośrednio zaangażowanym w proces rekrutacji, w szczególności w kraju, w którym ubiegali się Państwo o stanowisko lub w krajach bezpośrednio zaangażowanych z dany proces rekrutacji. Jako część globalnej korporacji utrzymujemy relacje biznesowe ze spółkami z Grupy B&R oraz z zewnętrznymi dostawcami usług, zarówno na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim, z których możemy również korzystać do przetwarzania Państwa danych osobowych. Ogólnie udostępniamy Państwa dane osobowe innym spółkom B&R lub stronom trzecim jedynie wtedy, gdy jest to konieczne do celów wymienionych w poniższej tabeli.

W tym zakresie Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane spółkom z Grupy B&R w krajach na terytorium EOG i poza nim do wyżej wymienionych celów przetwarzania. Ponadto podczas przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celach możemy korzystać z zewnętrznych usługodawców działających w charakterze podmiotów przetwarzających dane (np. centrów komputerowych, producentów oprogramowania i dostawców usług automatyzacji marketingu). Korzystanie z nich odbywa się ogólnie na podstawie wiążących instrukcji w ramach istniejącego stosunku umownego i otrzymują oni Państwa dane osobowe tylko w takim zakresie i na taki czas, jakie są niezbędne do wykonania usługi.

Jeżeli udostępnimy Państwa dane osobowe jakiejkolwiek spółce B&R lub stronie trzeciej i zostaną one przekazane lub staną się dostępne poza Unią Europejską („UE”) i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) lub poza krajem Państwa pracodawcy, będziemy chronić Państwa dane osobowe, stosując odpowiednie zabezpieczenia. Przykłady takich zabezpieczeń obejmują decyzje Komisji Europejskiej w sprawie właściwej ochrony lub standardowe klauzule umowne. Podjęliśmy dodatkowe środki w celu ochrony Państwa danych osobowych, gdy są one przekazywane poza terytorium UE, EOG lub kraju pracodawcy. Jeżeli pragną Państwo zapoznać się z zastosowanymi zabezpieczeniami, należy przesłać prośbę na adres www.abb.com/privacy.

Nazwa odbiorcy / kategoria odbiorcy

Lokalizacja odbiorcy

Cel

Zabezpieczenie wprowadzone w celu ochrony Państwa danych osobowych

B&R Industrial Automation GmbH

Austria, Eggelsberg

Przechowywanie danych osobowych na naszych serwerach.

Decyzja Komisji w sprawie właściwej ochrony danych osobowych w Szwajcarii

Inne spółki B&R

na terytorium UE/EOG i poza nim

Udostępnianie Państwa aplikacji innym spółkom B&R bezpośrednio zaangażowanym w proces rekrutacji na dane stanowisko również do celów przyszłych procedur aplikacyjnych, pod warunkiem udzielenia przez Państwa zgody. Jeżeli zawarta zostanie umowa o pracę, udostępnimy Państwa dane spółkom B&R odpowiedzialnym za utworzenie wymaganych kont w naszych systemach informatycznych oraz za utrzymanie serwerów i systemów w celu przechowywania i udostępniania danych osobowych pracowników.

Bezpośrednie zastosowanie RODO, jeżeli odpowiednia spółka B&R zlokalizowana jest na terytorium UE/EOG; w przeciwnym razie – decyzja w sprawie właściwej ochrony danych (jeżeli dotyczy).

Poza terytorium UE/EOG bądź decyzja w sprawie właściwej ochrony danych tymczasowo poprzez standardowe klauzule umowne pomiędzy spółkami B&R; w przeciwnym razie, poprzez wytyczne obowiązujące w całej spółce (Wiążące zasady korporacyjne), gdy tylko wejdą one w życie.

Odbiorcy zewnętrzni (w tym partnerzy biznesowi B&R oraz joint venture ze stronami trzecimi, dostawcy oprogramowania, kancelarie prawnicze i agencje rządowe)

na terytorium UE/EOG i poza nim

Udostępnianie Państwa aplikacji odbiorcom zewnętrznym bezpośrednio zaangażowanym w proces rekrutacji na dane stanowisko w celu wydania pozwoleń na pracę, wiz i innych wymaganych w przepisach prawa dokumentów.

Bezpośrednie zastosowanie RODO, jeżeli odbiorca zlokalizowany jest na terytorium UE/EOG; w przeciwnym razie decyzja w sprawie właściwej ochrony danych (jeżeli dotyczy), standardowe klauzule umowne lub równoważne mechanizmy dotyczące przekazywania danych osobowych poza terytorium UE/EOG (np. tarcza prywatności).

Potencjalni lub aktualni nabywcy spółek B&R lub składników majątku B&R

na terytorium UE/EOG i poza nim

W celu oceny odpowiedniej spółki B&R lub składników majątku B&R

Bezpośrednie zastosowanie RODO, jeżeli odbiorca zlokalizowany jest na terytorium UE/EOG; w przeciwnym razie decyzja w sprawie właściwej ochrony danych (jeżeli dotyczy), standardowe klauzule umowne lub równoważne mechanizmy dotyczące przekazywania danych osobowych poza terytorium UE/EOG (np. tarcza prywatności).

6. Jak długo przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe?

Ogólnie przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów przetwarzania podanych w niniejszej informacji, dopóki nie wycofają Państwo zgody udzielonej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub dopóki nie wniosą Państwo sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych, jeżeli podstawę prawną przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Przepisy prawne wymagają jednak od B&R przechowywania określonych danych osobowych przez minimalny okres. Dotyczy to np. umów o pracę, informacji o wynagrodzeniu i zwrocie kosztów, w przypadku których obowiązują minimalne okresy przechowywania na podstawie przepisów prawa spółek i prawa podatkowego. Ponadto krajowe przepisy w zakresie zwalczania dyskryminacji, jak np. austriacka federalna Ustawa o równym traktowaniu, która przyznaje Państwu konkretne prawa w związku z procesem rekrutacyjnym, wymagają, abyśmy przechowywali Państwa dane osobowe przez okres, w którym mogą Państwo zgłaszać roszczenia na podstawie przepisów ustaw antydyskryminacyjnych.

Jednocześnie obowiązujące przepisy ustawowe dotyczące ochrony danych osobowych wymagają, abyśmy przechowywali i przetwarzali Państwa dane osobowe w formie umożliwiającej Państwa identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne do celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, oraz abyśmy przeprowadzali regularne kontrole w tym zakresie.

Pomimo tego, że mogą występować ograniczone wyjątki ze względu na krajowe przepisy prawne (np. prawa podatkowego lub handlowego), Państwa dane osobowe będą ogólnie przetwarzane przez następujące okresy przechowywania:

 • Jeżeli Państwa aplikacja została odrzucona, proces rekrutacyjny kończy się wraz z zawiadomieniem o odrzuceniu, a Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez kolejne 6 miesięcy, na przykład w Austrii, chyba że udzielili nam Państwo zgody na uwzględnianie Państwa jako kandydatów na przyszłe stanowiska i na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tych celach.
 • Jeżeli Państwa aplikacja została przyjęta, proces rekrutacyjny kończy się wraz z zawarciem z Państwem umowy o pracę, i będziemy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe przez cały czas trwania tej umowy i/lub przez okresy przechowywania określone w informacji dotyczącej ochrony prywatności mającej zastosowanie do Państwa i do Państwa umowy o pracę.
 • Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na uwzględnianie Państwa jako kandydatów na przyszłe stanowiska oraz na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w tych celach, będziemy przechowywać i przetwarzać Państwa dane osobowe przez maksymalny okres przechowywania wynoszący 24 miesiące.

Po upływie mającego zastosowanie okresu przechowywania usuniemy Państwa dane osobowe lub dokonamy ich anonimizacji, chyba że istnieją szczególne okoliczności, które zobowiązują nas do przechowania Państwa danych osobowych, np. wymogi prawne lub regulacyjne albo spory prawne związane z Państwa zatrudnieniem. Poprzez ustawienia w systemach informatycznych i wytyczne zapewniamy usuwanie Państwa danych osobowych, gdy tylko nie są one już potrzebne.

Więcej informacji na temat okresów przechowywania Państwa danych osobowych uzyskać można, przesyłając prośbę pod adresem www.abb.com/privacy.

7. Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych osobowych?

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych, skargi dotyczące sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi, lub chcą Państwo skorzystać z praw osób, których dane dotyczą, wymienionych poniżej, prosimy o kontakt pod adresem www.abb.com/privacy. W określonych okolicznościach możemy być zmuszeni do ograniczenia tych praw osób, których dane dotyczą, w celu ochrony interesu publicznego (np. w celu zapobiegania przestępstwom lub ich wykrywaniu) lub naszych interesów biznesowych (np. w zakresie zachowania tajemnicy adwokackiej). Jeśli nie są Państwo zadowoleni z naszej odpowiedzi lub uważają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo również skontaktować się z Urzędem Ochrony Danych w swoim kraju zamieszkania lub pracy, lub w kraju, w którym Państwa zdaniem mogło dojść do naruszenia ochrony danych, zgodnie z prawem wniesienia skargi na podstawie art. 77 RODO. Oprócz prawa wniesienia skargi przysługują Państwu również następujące prawa:

 • Prawo do informacji: Zgodnie z art. 15 RODO mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat swoich danych osobowych, które przetwarzamy, w dowolnym momencie na żądanie (w formie tekstowej). Prawo to jest ograniczone wyjątkami zawartymi w art. 4 ust. 6 austriackiej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym prawo do informacji nie ma zastosowania w szczególności wtedy, gdy udzielenie danych informacji zagroziłoby tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej administratora danych lub strony trzeciej.
 • Prawo do sprostowania danych: Zgodnie z art. 16 RODO mają Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać poprawione natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia swoich danych osobowych zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 RODO. Warunki te są spełnione w szczególności, jeżeli a) dany cel przetwarzania danych został osiągnięty lub w inny sposób przestał mieć zastosowanie, b) przetwarzaliśmy Państwa dane niezgodnie z prawem, c) wycofali Państwo zgodę, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie prawnej, d) wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych, lub e) w przypadkach, gdy występuje obowiązek usunięcia danych na podstawie prawa UE lub prawa państwa członkowskiego UE, któremu podlegamy. Prawo to podlega ograniczeniom określonym w art. 4 ust. 2 austriackiej Ustawy o ochronie danych, zgodnie z którym w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane z pomocą narzędzi zautomatyzowanych nie mogą zostać usunięte natychmiast, ponieważ jest to możliwe tylko w określonym czasie z powodów ekonomicznych lub technicznych, przetwarzanie takich danych osobowych musi zostać ograniczone ze skutkiem przewidzianym w art. 18 ust. 2 RODO do tego momentu.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: Zgodnie z art. 18 RODO mogą Państwo zażądać, abyśmy przetwarzali Państwa dane osobowe tylko w ograniczonym zakresie. Prawo to przysługuje w szczególności w następujących przypadkach: a) kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, b) żądają Państwo ograniczonego przetwarzania zamiast usunięcia danych na podstawie uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, c) dane nie są już niezbędne do realizacji naszych celów, ale są Państwu potrzebne do dochodzenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych, lub d) skuteczność sprzeciwu jest nadal kwestionowana.
 • Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z art. 20 RODO mają Państwo prawo do otrzymania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie, jak również prawo do przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu: Zgodnie z art. 21 RODO mają Państwo prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, czy to w interesie publicznym, czy to w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przestaniemy od takiego momentu przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić ważne powody przetwarzania Państwa danych osobowych, które zasługują na ochronę, przeważające nad Państwa interesami, prawami i wolnościami lub jeżeli takie przetwarzanie służy dochodzeniu, egzekwowaniu lub obronie roszczeń prawnych. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, zaprzestaniemy w każdym przypadku ich przetwarzania.

8. Aktualizacje niniejszego dokumentu

Niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności może być każdorazowo aktualizowana w wyniku wprowadzenia koniecznych zmian. W przypadku takich aktualizacji podejmiemy niezbędne działania w celu poinformowania Państwa o nich w zależności od tego, jak istotne zmiany wprowadzono. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy prawne i tam, gdzie tego wymagają, będziemy prosili też Państwa o zgodę na wszelkie istotne zmiany w Informacji dotyczącej ochrony prywatności opisujące nasze aktualne praktyki. Prosimy o sprawdzenie „daty publikacji”, aby stwierdzić, kiedy niniejsza Informacja dotycząca ochrony prywatności została ostatnio zaktualizowana.

Data publikacji: 15 lutego 2021 r.

Wybierz kraj i język

B&R Logo