Please choose country and language:

Standardy openSAFETY i OPC UA w jednej technologii

Do tej pory, praktycznie niemożliwe było wdrożenie technologii bezpieczeństwa w przypadku automatyzowania modułowej i elastycznej linii maszyn. B&R chce to zmienić, łącząc standardy OPC UA i openSAFETY i tworząc Safe Line Automation – w pełni zautomatyzowany system łączności bezpiecznej dla modułowych linii produkcyjnych.

Samoorganizujące się sieci bezpieczeństwa umożliwią dodawanie, bądź usuwanie całych maszyn lub poszczególnych komponentów z sieci maszyn bez konieczności przeprogramowania aplikacji bezpieczeństwa. Można sobie nawet wyobrazić stworzenie linii samoatestującej.

Aby urzeczywistnić taki zamysł – i to bez uszczerbku dla jakichkolwiek wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony – firma B&R korzysta ze szczególnych zalet standardów OPC UA i openSAFETY.

W standardzie openSAFETY dane są wymieniane z zastosowaniem modelu wydawca-abonent OPC UA.

Jak to działa?

Kiedy nowe urządzenie – cała maszyna, poszczególna część lub nawet robot – zostanie dodany do sieci maszyn, mechanizmy bezpieczeństwa OPC UA zaczynają pracę od ustanowienia bezpiecznego połączenia.

Nowe urządzenie wyszukuje inne serwery, które oferują funkcje bezpieczeństwa z użyciem usługi wyszukiwania OPC UA i identyfikatorów możliwości serwerów, co pozwala dokonać selekcji włączonych do sieci serwerów zgodnie z wymaganymi kryteriami. W kolejnym kroku, usługi przeglądania OPC UA zidentyfikują funkcje oferowane przez każdy serwer i atrybuty zapewniające wsparcie Safe Line Automation.

W ten sposób każdy serwer OPC UA jest w stanie uzyskać pełną mapę sieci bez konieczności zapisywania choćby jednego wiersza kodu. Na tym kończy się pierwszy etap Safe Line Automation – faza poszukiwania.

Safe Line Automation łączy standardy OPC UA i openSAFETY, zapewniając kompleksową i spójną ochronę całej zintegrowanej linii produkcyjnej.

Sprawdzanie poprawności

Kolejną fazą jest sprawdzanie poprawności, Safe Line Automation sprawdza, czy nowy składnik jest już znany lub odpowiada konfiguracji bezpieczeństwa wcześniej zatwierdzonej. Jeśli tak jest, od operatora maszyny nie są w tym momencie wymagane żadne dodatkowe działania.

W przypadku stwierdzenia różnic, użytkownik jest proszony – za pomocą znormalizowanych elementów w aplikacji HMI – o sprawdzenie nowej konfiguracji i potwierdzenie jej poprawności. W celu praktycznego zorganizowania tych elementów, zarówno monity, jak i odpowiadające im elementy interfejsu użytkownika są klasyfikowane zgodnie z rodzajem wykonywanej pracy: rozruch przy oddaniu do eksploatacji, modyfikacja lub serwisowanie. Te dane wejściowe są zapisane, zatem nowa konfiguracja Safe Line Automation zostanie automatycznie rozpoznana w przyszłości.

Kontrola wiarygodności

Aby wykluczyć ewentualne błędy, następuje kontrola wiarygodności konfiguracji. Obejmuje ona sprawdzenie za pomocą wypróbowanych mechanizmów openSAFETY, czy atrybuty i urządzenia są odpowiednio zestawione, czy konfiguracja jest możliwa do przyjęcia i czy taktowanie sygnałów w sieci jest prawidłowe.

Proces jest bardzo podobny do kontroli wykonywanych zazwyczaj przy uruchomieniu maszyny. Polega to m. in. na sprawdzeniu, czy czasy odpowiedzi i cyklów są wystarczająco krótkie, aby zapewnić niezawodne wykonywanie funkcji bezpieczeństwa. W modelu Safe Line Automation, działania te są określane jako faza wiarygodności.

Bezpieczne przesyłanie danych

To prowadzi nas do fazy procesu, w której linia rozpoczyna transmisję danych procesowych związanych z bezpieczeństwem. System Safe Line Automation rozpoczyna produkcję.

  • Najważniejsze cechy
  • Technologia bezpieczeństwa z obsługą „plug-and-play”
  • Linie samoatestujące
  • Maksymalny poziom elastyczności

W jaki sposób protokół openSAFETY komunikuje się za pośrednictwem OPC UA?

openSAFETY, jako protokół bezpieczeństwa z wolnym dostępem do kodu źródłowego („open source”), może użyć jako podłoża transportowego dowolnej sieci fieldbus lub sieci przemysłowej Ethernet. Zasada czarnego kanału umożliwia wymianę związanych z bezpieczeństwem danych w sposób zabezpieczający je przed wpływem protokołu transportowego.

Protokół openSAFETY wymienia dane procesowe – w postaci obiektów danych procesowych dot. bezpieczeństwa (Safety Process Data Objects) – korzystając z modelu wydawca-abonent OPC UA. W rezultacie węzły openSAFETY mogą komunikować się ze sobą bezpośrednio, co pozwala uzyskać wyjątkowo krótki czas reakcji. Z drugiej strony w trakcie sprawdzania wiarygodności, dane są przedmiotem kwerendy z użyciem obiektów danych usługi bezpieczeństwa (Safety Service Data Objects). Korzystają one z wywołania metody OPC UA, aby uniknąć zbędnego ruchu w sieci i na serwerach OPC UA.

Please choose country and language:

B&R Logo