Please choose country and language:

Kombinace protokolů openSAFETY a OPC UA

Bezpečná automatizace flexibilních a modulárních výrobních linek byla doposud téměř nemožná. Kombinací protokolů OPC UA a openSAFETY to chce nyní společnost B&R změnit a nabídnout plně automatizovanou bezpečnou komunikaci pro modulární výrobní linky.

Prostřednictvím samoorganizujících se bezpečnostních sítí bude možné části strojů nebo celé stroje odstranit ze sítě strojů nebo je do ní přidat bez toho, aniž by se musela bezpečnostní technika znovu programovat. Dokonce je možné vytvořit samovalidující se výrobní linky.

Aby to bylo možné a aby současně byly splněny všechny požadavky na zabezpečení a bezpečnost, využívá společnost B&R optimálním způsobem příslušné přednosti protokolů OPC UA a openSAFETY.

Pro výměnu dat prostřednictvím protokolu OPC UA používá openSAFETY mechanizmus publish/subscribe protokolu OPC UA.

Jak to funguje

Pokud se k síti strojů připojí nové zařízení – tedy stroj, část stroje nebo také robot, vstoupí do hry nejdříve protokol OPC UA. Pomocí bezpečnostních mechanizmů protokolu OPC UA se vytvoří bezpečné spojení.

Nové zařízení vyhledá další servery, které nabízejí bezpečnostní funkce. Využívají se přitom mechanizmy protokolu OPC UA Discovery a Server Capability. Díky tomu lze servery nacházející se v síti filtrovat podle požadovaných kritérií. V dalším kroku se využívají služby Browsing Services protokolu OPC UA. Tím se zjišťuje, jaké funkce tento server nabízí a s jakými atributy budou podporovat bezpečnou automatizaci výrobních linek.

Tímto způsobem získá každý server OPC UA úplný obraz sítě bez toho, aby bylo nutno programovat jediný řádek kódu. První fáze bezpečné automatizace výrobní linky – takzvaná fáze Discovery – je ukončena.

Pomocí kombinace protokolů OPC UA a openSAFETY umožňuje společnost B&R bezpečnou automatizaci výrobních linek.

Automatická kontrola konzistence

Následuje ověřovací fáze, kdy bezpečná výrobní linka prověřuje, zda jsou nová zařízení již známa, nebo zda odpovídají dříve ověřené bezpečnostní konfiguraci. Jestliže tomu tak je, nemusí pracovník obsluhy stroje provádět žádné další zásahy.

Pokud se zjistí relevantní rozdíly, je uživatel pomocí standardizovaných vizualizačních prvků vyzván, aby prověřil a potvrdil správnost konfigurace. Za účelem vhodného uspořádání těchto požadavků se jak dotazy, tak i příslušné vizualizační prvky začleňují do kategorií podle následujících způsobů použití: první uvedení do provozu, přestavba a údržba. Údaje se trvale uloží, takže je nová konfigurace bezpeční výrobní linky v budoucnu automaticky rozpoznána.

Bezpečnostně technická kontrola

Pro vyloučení možných chyb se konfigurace kontroluje z hlediska věrohodnosti. To znamená, že se porovnává, zda se atributy a zařízení skutečně shodují, zda je konfigurace věrohodná a zda časování sítě souhlasí. Přitom se používají osvědčené mechanizmy protokolu openSAFETY:

Tento proces je velmi podobný testování, které se doposud provádí při spouštění stroje. Přitom se ověřuje, zda jsou doby reakce a doby cyklu dostatečně krátké, aby byly spolehlivě spuštěny požadované bezpečnostní reakce. Ve fázovém modelu bezpečné automatizace výrobních linek se označují tyto ověřovací kroky jako fáze Plausibility.

Bezpečný přenos dat

Po fázi Plausibility se spustí fáze Process, a tím také výměna bezpečných procesních dat. Skupinová data bezpečné automatizace výrobní linky spustí výrobní provoz.

  • Přednosti
  • Bezpečnostní technika s technologií "plug-and-play"
  • Samovalidující se výrobní linky
  • Maximální flexibilita

Jak se protokol openSAFETY přenáší přes protokol OPC UA?

Protokol OpenSafety s volně přístupným zdrojovým kódem může jako transportní médium použít v principu jakoukoliv průmyslovou ethernetovou síť. Princip black channel umožňuje výměnu bezpečných dat aniž by transportní protokol tento přenos mohl ovlivnit.

Pro výměnu procesních dat - tzv. Safety Process Data Objects - používá openSAFETY mechanizmus publish/subscribe protokolu OPC UA. Tím je zaručeno, že uzly openSafety komunikují přímo mezi sebou, a tím dosahují velmi krátkých dob reakce. Pro výměnu dat během fáze ověřování věrohodnosti jsou naproti tomu třeba dotazy na data v podobě objektů Safety Process Data Objects. K tomu se využívají metodické dotazy protokolu OPC UA, aby se zabránilo přetížení sítí a serverů OPC UA.

Please choose country and language:

B&R Logo