Please choose country and language

B+R automatizace, spol. s r.o.

Stránského 39, 616 00 Brno, tel.: +420 541 420 311, fax: +420 541 420 326, e-mail: office.cz@br-automation.com

1. Všeobecná ustanovení

Pro veškeré právní vztahy s obchodní společností B+R automatizace, spol. s r.o., IČ: 25328719, se sídlem Stránského 3140/39, 616 00 Brno (dále jen B&R) jsou určující výhradně tyto obchodní podmínky, pokud nejsou se zákazníkem písemně sjednána jiná ujednání.

Za zákazníka se považuje jakýkoli subjekt, který písemně potvrdil, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Toto seznámení s obchodními podmínkami se uskuteční pouze jednorázově a platí i pro všechny další dodávky.

Objednávky se považují za přijaté okamžikem doručení zákazníkovi písemného potvrzení ze strany B&R. Ústní dohody nabývají účinnosti na základě písemného potvrzení B&R.

Jinak znějící podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud byly písemně uznány B&R. V případě, že se zákazníkem byla dohodnuta jednotlivá ujednání odlišná od ustanovení těchto obchodních podmínek, není tím platnost ostatních ustanovení obchodních podmínek nijak dotčena.

V případě, že se na zákazníka vztahují technologické a bezpečnostně technické směrnice, normy a podmínky platné pro obor jeho působnosti, je zákazník povinen tyto směrnice, normy a podmínky oznámit společnosti B&R v průběhu kontraktace, a to i bez jejího předchozího vyzvání. Při porušení této oznamovací povinnosti odpovídá zákazník společnosti B&R za všechny škody a újmy z toho vzniklé.

Jsou-li jednotlivá ustanovení obchodních podmínek neplatná, nebo stanou-li se neplatnými, nahradí se ustanoveními na základě těchto obchodních podmínek a zákonných ustanovení, která odpovídají účelu smlouvy. Platnost ostatních ustanovení tím není nijak dotčena.

Písemná sdělení se dle jejich povahy doručují zákazníkovi formou doporučené zásilky nebo prostřednictvím e-mailové či faxové zprávy, a to na poslední známou doručovací adresu zákazníka. Účinky doručení vůči zákazníkovi nastanou, jakmile zákazník písemnost převezme nebo jakmile byla písemnost poštou vrácena k rukám odesílatele z důvodu nedoručitelnosti, či z důvodu odmítnutí jejího převzetí zákazníkem. Při prokazování doručení postačí prokázat, že doručení bylo uskutečněno, že obálka obsahující písemnost byla řádně adresována a předána držiteli poštovní licence, případně že e-mailová či faxová zpráva byla řádně adresována a odeslána.

Práva a povinnosti zákazníka z právního vztahu uzavřeného s B&R jsou bez předchozího písemného souhlasu B&R nepřevoditelná.

Zrušení, změny nebo doplnění smlouvy se zákazníkem musí být učiněna písemně a podepsána oběmi smluvními stranami. To platí i pro dohodu o upuštění od tohoto požadavku.

2. Nabídka

Zobrazení a údaje v obchodních podkladech, katalozích, prospektech apod. obsahují pouze přibližné hodnoty. Závazné jsou pouze tehdy, pokud jsou vysloveně písemně sjednány. Společnost B&R je oprávněna provádět úpravy a změny modelů, konstrukcí nebo jejich vybavení.

Veškeré podklady k nabídce, včetně výkresů, náčrtů apod., mají charakter obchodního tajemství B&R a zákazník je nesmí jakkoli zpřístupňovat jiným osobám a v případě, že zákazník neučiní objednávku, je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od oznámení o upuštění od záměru učinit objednávku, tyto podklady vrátit společnosti B&R bez práva zhotovit si jejich kopii či přepis v jakékoli podobě. Za každý případ porušení některé z těchto povinností je zákazník povinen zaplatit společnosti B&R smluvní pokutu ve výši 10% hodnoty zakázky, či zamýšlené objednávky. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo společnosti B&R na náhradu škody přesahující smluvní pokutu z důvodu porušení některé z uvedených povinností.

Pro pozdější požadavky zákazníka, které nejsou zahrnuty v původní nabídce (základní nabídce), musí být společností B&R vypracována nová nabídka. Teprve po přijetí této nabídky ze strany zákazníka je společnost B&R povinna splnit dodatečné požadavky. To platí i v případě dodatečných změn původní nabídky. Společnost B&R si v tomto případě vyhrazuje právo vypracovat novou nabídku pro celé dílo včetně původní zakázky (objednávky).

Nabídka je platná 3 měsíce od jejího předložení. Jiná doba platnosti musí být v nabídce písemně uvedena.

3. Ceny

V cenách společnosti B&R nejsou zahrnuty přepravní náklady, náklady na balení a dopravní pojištění ani daň z přidané hodnoty. Veškeré ceny uvedené v obchodních dokumentech společnosti B&R jsou netto ceny.

V případě hardwaru a standardního softwaru platí vždy ceny uvedené v nabídce. Jestliže termín dokončení zakázky překročí datum platnosti nabídky, platí ceny uvedené v aktuálním ceníku ze dne vystavení potvrzení objednávky. V případě aplikačního softwaru a déle trvajících projektů zpracovávaných společností B&R (více než šest měsíců) je B&R oprávněna upravit ceny za služby na aktuální hodinové sazby společnosti B&R.

4. Platba

Cena je splatná následujícím způsobem:

  • Za hardware a standardní software: 14 dní po datu vystavení faktury. Avšak v případě, že cena objednaného hardware překročí částku v celkové výši:
  • 100.000 Kč netto, vyžaduje se při přijetí zakázky zálohová platba ve výši 30% ceny brutto.
  • 500.000 Kč netto, vyžaduje se při přijetí zakázky zálohová platba ve výši 50% ceny brutto.

Zbytek ceny je splatný ve lhůtě 14 dnů od data vystavení faktury. 

  • Za aplikační software: se vyžaduje zálohová platba při přijetí zakázky ve výši 30 % ceny, platba částky ve výši 50 % ceny při dodání a platba částky ve výši 20 % ceny ve lhůtě do 14 dnů po technickém převzetí.

Společnost B&R může vyžadovat zálohové platby ve větší výši než jak je uvedeno výše, a to v závislosti na aktuální výši úvěrového limitu poskytnutého společností B&R tomuto zákazníkovi. Úvěrový limit stanoví společnost B&R sama, jeho výši však zákazník může se společností B&R projednat po předložení odpovídajících finančních podkladů nebo dodatečných platebních záruk. V případě zpoždění platby bude B&R s výhradou dalších nároků účtovat za každý den prodlení od data splatnosti úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky. V případě prodlení s platbou nebo v případě odůvodněných pochybností o bonitě a hospodářské situaci zákazníka je společnost B&R oprávněna odstoupit od plnění, k jehož uskutečnění ještě nedošlo (zastavení dalších dodávek, aplikačních výkonů a servisních služeb), nebo požadovat dřívější zaplacení zbytku ceny. Sjednané platební podmínky platí pouze tak dlouho, dokud se nezmění hospodářské poměry zákazníka. V případě horšího ratingu zákazníka ve vztahu k úvěrovému limitu poskytnutého zákazníkovi společností B&R je společnost B&R oprávněna stanovit nové platební podmínky.

Jestliže se dodání zboží nemůže uskutečnit z důvodů, za které odpovídá zákazník, lhůta splatnosti se v důsledku toho neprodlužuje. Lhůta splatnosti začíná v tomto případě běžet okamžikem, kdy společnost B&R ohlásí připravenost k odeslání zboží. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží, či v existenci důvodů znemožňujících dodání zboží ve smyslu věty první tohoto ustanovení, je společnost B&R oprávněna požadovat po zákazníkovi úhradu nákladů souvisejících s uchováním zboží. V takovém případě přechází nebezpečí škody na zákazníka od okamžiku vzniku prodlení zákazníka s převzetím zboží.

Zadržení plateb kvůli nárokům ze záruky, na náhradu škody nebo jednostranné započtení pohledávek zákazníka vůči společnosti B&R, které nebyly společností B&R písemně uznány, je vyloučeno.

V případě, že zákazník nezaplatí fakturu, nebo i pouze jednu z více faktur, v termínu splatnosti, stávají se veškeré neuhrazené pohledávky okamžitě splatnými, bez ohledu na lhůty splatnosti sjednané na jednotlivé dílčí částky na základě dohody nebo akceptaci směnek. Společnost B&R může v takových případech kdykoli odstoupit od smlouvy nebo využít své právo vzít dodané zboží zpět na náklady zákazníka a co nejlépe jej zpeněžit, aniž by tím zákazník byl zbaven povinnosti plnění smlouvy, nebo aniž by mohl požadovat náhradu škody z důvodu nesplnění smlouvy. V případě dalšího prodeje zboží, které společnost B&R vzala zpět, sníží výši své pohledávky za zákazníkem o částky získané z dalšího prodeje.

Společnost B&R je oprávněna odstoupit od smlouvy ještě před uskutečněním plnění, jestliže platební schopnost zákazníka se důvodně jeví jako pochybná nebo z důvodů dle ust. § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

V případě prodlení s platbou se zákazník zavazuje uhradit veškeré náklady na uplatnění nároků vzniklé v souvislosti se zpožděním platby včetně nákladů na právní zastoupení. Při existenci exekučního titulu nebo je-li vedena exekuce, je společnost B&R oprávněna použít přijaté peněžní částky podle vlastního uvážení nejprve na krytí nákladů na vymáhání, nákladů na právní zastoupení a teprve naposledy na krytí úroků a vlastní pohledávky.

5. Výhrada vlastnictví

Dodané zboží zůstává vlastnictvím společnosti B&R až do okamžiku úplného zaplacení kupní ceny (odměny), včetně veškerých vedlejších nákladů. Výhrada vlastnictví s ohledem na předmětné zboží zůstává v platnosti až do okamžiku úplného zaplacení veškerých pohledávek, které vznikly společnosti B&R vůči zákazníkovi i v souvislosti s dodávkami jiného zboží.

Je-li na zákazníka prohlášen úpadek nebo povoleno řešení úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., rozšiřuje se výhrada vlastnictví na veškeré pohledávky v souvislosti s jinými výkony poskytnutými společností B&R (jako dodávky zboží, školení, aplikace, support, atd.) včetně veškerých vedlejších nákladů a zůstává v platnosti až do okamžiku úplného zaplacení veškerých pohledávek společnosti B&R vůči zákazníkovi.

Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost B&R o veškerých skutečnostech, které by mohly mít za následek úplné či částečné neuhrazení ceny za dodávku zboží či služeb a o tom, že zákazník podá návrh na zahájení insolvenčního řízení, či zda tento návrh podala třetí osoba. V případě zastavení plateb ze strany zákazníka nebo podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení na zákazníka, je zákazník povinen vydat zboží, na něž se vztahuje výhrada vlastnictví, a to na první žádost společnosti B&R. Žádost o vydání tohoto zboží vznesená ze strany společnosti B&R neznamená odstoupení od smlouvy.

6. Dodací lhůta a přeprava

Dodací lhůta bude uvedena v potvrzení objednávky. Stanovená dodací lhůta je závazná. Je-li dodávka závazně přislíbena (písemnou formou), dostane se B&R do prodlení pouze tehdy, jestliže zákazník písemně stanovil dodatečnou lhůtu v délce minimálně 12 týdnů. Obecně platí, že zákazník nemá právo na odstoupení, jestliže B&R uskuteční dodávku v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Stejně tak nemohou být na základě zpoždění dodávky uplatněny žádné nároky vůči společnosti B&R.

B&R je oprávněna k překročení dodacích lhůt nebo k odstoupení od smlouvy, zcela nebo částečně, přičemž zákazník nemá nárok na dodatečné dodání nebo náhradu škody, za jakýchkoli okolností v důsledku vyšší moci, v případě nedostatku surovin, nepředvídatelných obtíží, a to i takových, které jsou podmíněny charakterem výrobního procesu, dále v případě zpoždění dodávek subdodavatelů, provozních omezení, úředních opatření nebo jiných nepředvídatelných překážek při výrobě nebo dodání, mezi které se počítá i stávka nebo výluka či propouštění na straně B&R nebo subdodavatelů.

B&R si vyhrazuje právo dodání zboží (na základě předchozího oznámení zákazníkovi) po částech a zákazník je povinen toto částečné plnění přijmout.

V případě prodlení při převzetí ze strany zákazníka má společnost B&R právo odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody po udělení dodatečné lhůty v délce 30 dnů.

V případě, že zákazník nezajistí podmínky nezbytné pro uskutečnění dodávky podle smlouvy, B&R se nedostává do prodlení s dodáním zboží a případná ujednání o sankcích a jiných smluvních pokutách nelze uplatnit.

Zákazník je povinen neprodleně informovat společnost B&R o veškerých zpožděních při realizaci projektu, za které odpovídá zákazník. Tím se ruší dříve dohodnuté dodací lhůty a v takovém případě musí být dodací lhůty znovu sjednány.

V případě, že z technologických, mechanických, elektrických nebo jiných důvodů, za které není odpovědná společnost B&R, není možné dokončit zařízení/instalaci v předvídatelné době, má B&R právo požadovat plnou náhradu za náklady, které v souladu se smlouvou se zákazníkem byly do té doby vynaloženy. B&R má v tomto případě navíc právo oznámit odstoupení od smlouvy, jestliže vzniklé problémy nebudou vyřešeny v přiměřené lhůtě. To zákazníka nezbavuje platební povinnosti podle smlouvy.

Dopravu zajišťuje spediční firma, kterou zvolí společnost B&R. Zákazník může navrhnout jiný způsob dodání, B&R si však vyhrazuje právo vyjádřit svůj souhlas.

7. Přechod nebezpečí škody na zboží a převzetí

Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka v okamžiku, kdy zásilka opustí sídlo Bernecker + Rainer Industrie - Elektronik Gesellschaft m.b.H. (5142 Eggelsberg 120, Rakouská republika) nebo sídlo B&R nebo sklad dodavatele některé z uvedených společností.

V případě, že odeslání nebo dodání bude na žádost zákazníka oddáleno, má B&R právo účtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění ve výši 0,5% hodnoty dodávky brutto za každý započatý měsíc počínaje prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po datu oznámení připravenosti k odeslání. Další nároky společnosti B&R tímto nejsou nijak dotčeny.

Instalace a zkušební provoz zboží dodaného společností B&R podléhá zvlášť dohodnutým ustanovením. Při dodání nebo instalaci přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka i tehdy, jestliže zásilka připravená k provozu opustila společnost B&R a dodání bylo sjednáno na náklady prodávajícího.

Zabalení zásilky bude provedeno s maximální pečlivostí. O přepravě rozhodne B&R po vlastním uvážení. Zásilka bude na náklady zákazníka pojištěna proti škodám, které vzniknou při rozbití zboží, proti škodám vzniklým při přepravě a škodám způsobeným ohněm.

Zákazník je povinen neprodleně po převzetí zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady vzniklé při přepravě. Dále je zákazník povinen zkontrolovat, zda je obsah dodávky v souladu s potvrzením objednávky a s přiloženými dodacími dokumenty, zejména s ohledem na označení zboží, sériová čísla a počty kusů.

V případě, že zboží bylo dodáno zákazníkovi poškozené v důsledku přepravy, musí zákazník toto poškození zaznamenat do dokladu o odeslání a informovat společnost B&R do 5 pracovních dnů. Lhůta pro ohlášení v délce 5 pracovních dnů platí i pro oznámení nesouhlasu obsahu dodávky s dodacími dokumenty a ohlášení vad vzniklých při přepravě.

V případě, že odeslání nebo dodání bude na žádost zákazníka oddáleno, přechází nebezpečí škody na zboží po dobu zpoždění na zákazníka v obou případech ode dne, kdy je zásilka připravena k odeslání Společnost B&R v takovém případě uzavře na žádost zákazníka na jeho náklady jím požadovaná pojištění.

V případě převzetí díla (aplikačního software) nemá převzetí předepsanou formu. Dílo se považuje za převzaté, jestliže během zkušebního provozu byla konstatována shoda s požadavky zákazníka obsaženými v Technických předpokladech.

8. Instalace a uvedení do provozu

Instalaci a zkušební provoz dodaných zařízení provádí zákazník samostatně výhradně za pomoci svého kvalifikovaného personálu. V případě pochybností s ohledem na způsob instalace se zákazník obrátí na společnost B&R.

B&R provede na žádost zákazníka instalaci a uvedení do provozu aplikačního softwaru vytvořeného společností B&R za úhradu cestovních nákladů a nákladů na pobyt a rovněž nákladů pracovní doby. Doba strávená na cestě a čekací doby a prostoje se účtují jako pracovní doba. Potřebná úřední povolení pro provedení instalací a pro provoz zařízení zajistí zákazník. U veškerých prací musí být pro účely dohledu nad průběhem prací přítomní odborní pracovníci zákazníka. Zákazník se zavazuje zajistit určité hodiny během pracovní doby, kdy pracovníci společnosti B&R budou moci pracovat na zařízení/instalaci. Zákazník se zavazuje zajistit pro společnost B&R také možnost provedení prací na zařízení/instalaci mimo pracovní dobu zákazníka, pokud je to nezbytné pro pokračování projektu nebo pokud to společnost B&R výslovně požaduje.

9. Aplikační služby

B&R vypracuje nabídku pro jakékoli aplikační služby (softwarové služby) pouze na základě oboustranně podepsaného seznamu výkonů (projektový záměr – evidenční list). Po udělení zakázky – ze strany zákazníka – zahájí B&R provádění aplikační služby. Jako první krok bude vypracován projektový záměr – evidenční list a dokument Systémové požadavky (detailní popis funkcí seznamu výkonů), který bude odsouhlasen se zákazníkem. Zákazník potvrdí svým podpisem v dokumentu Systémové požadavky, že tento dokument obsahuje všechny výkony uvedené v projektovém záměru – evidenčním listu a představuje tak podklad pro rychlý a bezproblémový průběh aplikačního výkonu.

Jestliže během sestavování dokumentu Systémové požadavky vyjde najevo, že čas potřebný pro provedení nabízené aplikační služby se výrazně odchyluje od reálné časové potřeby, vyhrazuje si B&R právo předložit novou nabídku. Teprve poté, co zákazník akceptuje novou nabídku, bude B&R pokračovat s prováděním aplikační služby. V případě, že zákazník nabídku nepřijme, upraví B&R dokument Systémové požadavky tak, aby odpovídal poskytnutému časovému rámci. Jestliže zákazník nepřijme ani tuto úpravu, vyhrazuje si B&R právo odstoupit od smlouvy, přičemž zákazníkovi nevzniknou žádné nároky na náhradu škody.

Společnost B&R zahájí uvedení aplikačního software do provozu u zákazníka pouze po podpisu konečného znění Technických předpokladů oběma stranami. Veškeré změny Technických předpokladů ve vztahu k původnímu znění Technických předpokladů musí zákazník ohlásit písemně a tyto změny musí být akceptovány oběma stranami. V takovém případě může být za určitých okolností nutné předložení nové nabídky s rozšířenou objednávkou ze strany společnosti B&R dle čl. II. odst. 3.

Během aplikačních prací (u stroje), které společnost B&R provádí u zákazníka, musí zákazník zajistit přítomnost osob odpovědných za mechaniku a elektrickou instalaci stroje a odpovídající podmínky zaručující bezpečnost práce.

Veškeré aplikační práce, které B&R provádí u zákazníka (uvedení aplikačního software do provozu), musí zákazník potvrdit v protokolu, který vyhotoví společnost B&R. Ihned po provedení prací spojených s uváděním do provozu musí zákazník podepsat technický protokol o přejímce, který vyhotoví B&R.

Zákazník je povinen provést otestování stroje do 5 kalendářních dnů po uvedení aplikačního software do provozu. Během této doby je ze strany B&R garantována rychlá reakce na písemně ohlášené chyby v aplikačním software do jednoho pracovního dne. V případě, že do 5 kalendářních dnů po uvedení do provozu nebudou ohlášeny žádné chyby, přechází odpovědnost za aplikaci na zákazníka. Jestliže budou ohlášeny chyby v aplikaci po lhůtě 5 kalendářních dnů od uvedení do provozu, není již ze strany B&R garantována rychlá reakce, nýbrž B&R uvede nejbližší možný termín pro odstranění chyby.

10. Zaškolení pro používání software

Není-li výslovně a písemně ujednáno jinak, není společnost B&R povinna obeznámit a zaškolit odběratele softwaru s jeho užívání. V případě, že si odběratel přeje obeznámení a zaškolení pro používání dodaného softwaru, ponese náklady vzniklé v této souvislosti na svůj účet zvlášť. Zaškolení a obeznámení se softwarem probíhá v sídle společnosti B&R.

11. Záruka

Zákazník bere na vědomí, že podle současného stavu techniky není možné vytvořit software tak, aby fungoval bezchybně ve všech aplikacích a kombinacích. Předmětem smlouvy je proto pouze software, který je v zásadě použitelný ve smyslu popisu programu a návodu k používání. Společnost B&R tedy neodpovídá za bezchybnost softwaru.

Zákazník ztrácí nárok na záruku, jestliže nerespektuje platné bezpečnostní předpisy a návod k použití zařízení/instalace, jestliže neprovedl otestování kabelového propojení a nezajistil jeho funkčnost, jestliže nezajistil provozní připravenost zařízení z hlediska mechaniky a elektrické instalace a k práci na zařízení nepoužil kvalifikovaný personál.

Není-li výslovně ujednáno jinak, společnost B&R není generálním dodavatelem celkového projektu a tedy neodpovídá za funkčnost celkového projektu (díla) resp. za celkovou koordinaci, zejména za technologie výrobních postupů, kabeláž, mechanické a elektrické procesy. Společnost B&R přebírá odpovědnost pouze za to, že jí dodaná elektronická řídicí část odpovídá stavu techniky a za případné vytvoření aplikačního software podle technických parametrů.

Místo záručního plnění (místo dodání vadného produktu zákazníkem) je vždy sídlo společnosti B&R resp. některá provozovna B&R. Výlohy a cestovní náklady v souvislosti s plněním nároků na záruku jdou proto k tíži zákazníka.

Společnost B&R odpovídá za viditelné a skryté vady nebo za absenci přislíbených vlastností do 12 měsíců ode dne dodání zboží resp. přechodu nebezpečí škody na zboží výhradně tím způsobem, že dle volby B&R bude zboží bezplatně dodatečně opraveno nebo bude dodatečně dodáno nezávadné zboží. Nároky zákazníka, které překračují tento rámec, ať už z jakéhokoli právního důvodu, zejména nároky na odstoupení od smlouvy nebo snížení kupní ceny, jsou vyloučeny. Zákazník je povinen uplatnit nárok na poskytnutí záruky bezodkladně po zjištění vady, v opačném případě ztrácí tento nárok.

V případě, že se nedostatky týkají vyráběných dílů nebo dílů materiálu, které nebyly vyrobeny společností B&R, omezuje se záruka poskytovaná společností B&R na nároky, které společnosti B&R náleží ve vztahu k danému výrobci nebo subdodavateli na základě příslušné dohody s tímto výrobcem resp. subdodavatelem. Jiné nároky zákazníka jsou v takových případech vyloučeny.

V případě, že reklamace nebude uplatněna řádně a včas v souladu s výše uvedenými podmínkami, považuje se zboží za bezvadné. Uplatnění nároků ze záruky nebo na náhradu škody stejně jako práva na odstoupení z důvodu vad dodaného zboží je v těchto případech vyloučeno. Zákazník musí prokázat, že vada existovala již v okamžiku předání.

Společnost B&R je povinna provést dodatečnou opravu či úpravu nebo dodat nové zboží v rámci převzaté záruky pouze za podmínky, že zákazník splnil všechny své vlastní smluvní povinnosti.

Nároky zákazníka ze záruky zanikají v každém případě tehdy, jestliže zákazník provedl zásahy do hardware, aniž by tento krok předem projednal se společností B&R a od společnosti B&R za tímto účelem obdržel písemný souhlas. To platí i v případě provedení změny či úpravy zboží, nesprávného zacházení nebo provozování zboží ze strany zákazníka. Na použité zboží se záruka nevztahuje. Tato ustanovení se aplikují i na software.

Společnost B&R poskytuje záruku výhradně na produkty dodané společností B&R, a sice za podmínky, že tyto produkty jsou zabudovány a provozovány v souladu s podmínkami definovanými společností B&R (teplota, vlhkost vzduchu, poruchy, napájecí napětí a přepětí, montáž atd.). V případě pochybností s ohledem na tyto podmínky by se měl zákazník obrátit na společnost B&R.

V souvislosti s nutností provedení opravy výhradně u výrobce činí lhůta pro odstranění závady v rámci záruky 8 týdnů. Nastanou-li okolnosti, které jsou nezávislé na společnosti B&R nebo výrobci, může být tato lhůta prodloužena. V případech, kdy se obě strany dohodnou, může společnost B&R po dobu trvání opravy poskytnout k dispozici resp. dodat náhradní zařízení.

Z důvodu poskytnutí záruky zákazníkovi je s ohledem na dodávky zahrnuté v těchto obchodních podmínkách vyloučeno použití ustanovení §§ 2101, 2104 a §§ 2106 - 2110 občanského zákoníku.

12. Vrácení zboží

Zboží, které společnost B&R řádně dodala, se v zásadě nepřijímá zpět. Avšak v případě, kdy je sjednáno zpětné přijetí se současným vystavením opravené faktury (proti dobropisu), je třeba k zásilce přiložit doklad o zpětné zásilce s následujícími údaji: číslo výrobku, označení výrobku, číslo a datum faktury, na základě které se uskutečnilo původní dodání.

Náklady na zpětné zásilky jdou k tíži zákazníka. Vrácení neopravňuje k požadování vrácení ceny zakoupeného zboží zpět. B&R v tomto případě sníží částku následující faktury zákazníka o částku, na kterou byla vystavena opravená faktura. V případě vrácení uskutečněného podle smlouvy účtuje společnost B&R manipulační poplatek za kontrolu zboží ve výši 10% hodnoty zboží.

Dohodnuté zpětné přijetí zboží se uskuteční vždy s výhradou, že zboží je nepoškozeno a bez závad a zabaleno do originálního balení. Náklady na provedení nezbytných servisních prací jdou k tíži zákazníka.

13. Odpovědnost za výrobek a náhrada škody

Odpovědnost za věcné škody, které podnikatel utrpí v důsledku vady výrobku, je vyloučeno pro všechny, kdo se podílí na výrobě a prodeji výrobku, který je předmětem smlouvy. V případě dalšího prodeje výrobku je zákazník povinen přenést toto ustanovení vylučující odpovědnost do smlouvy s kupujícím. Jestliže tak neučiní, odpovídá společnosti B&R za všechny z toho vzniklé újmy a škody. Nároky na náhradu škody, ať už jakéhokoli druhu (škody vzniklé z neplnění smlouvy, škody v důsledku prodlení, následné škody z nedostatků a vad, škody na základě smluvní odpovědnosti), stejně jako nároky na regres jakéhokoli druhu jsou vyloučeny, jestliže okolnosti, v jejichž důsledku škoda vznikla, nebyly zapříčiněny úmyslem nebo hrubou nedbalostí ze strany společnosti B&R.

Společnost B&R nepřebírá odpovědnost za dodané produkty a z toho vyplývající následné škody, které jsou používány jako části, příslušenství nebo zařízení jaderných elektráren, rafinérií, letadel, jiných vozidel všech druhů nebo pro účely sledování, kontroly a vedení kolejových vozidel, signalizačních zařízení a výhybek.

V případě, že je uváděn do provozu software pro ovládání pracovních nástrojů, na kterém se kromě společnosti B&R podíleli i jiní dodavatelé, a dojde ke škodě, bude tato škoda připsána společnosti B&R pouze v tom případě, je-li společnost B&R jednoznačně identifikována jako původce škody. To platí analogicky i v případě, kdy společnost B&R je jediným profesionálem, zejména tehdy, jestliže ze strany zákazníka nebyla přijata všechna možná opatření pro zamezení vzniku škodných událostí.

14. Autorské právo a ochrana tajemství

Společnost B&R si vyhrazuje veškerá práva na hardware a software, který vyvinula, zejména autorské právo.

V případě, že společnost B&R vyvinula hardware nebo aplikační software na objednávku zákazníka, přičemž náklady vývoje šly v plné výši k tíži zákazníka, nepředá B&R tento hardware nebo software (jako jeden celek) jiným osobám bez souhlasu zákazníka, nebude-li mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

Společnost B&R si však vyhrazuje právo volně disponovat fragmenty aplikačního software, které sama vyvinula, zejména algoritmy, speciálními funkčními bloky, a to i v případě, jestliže jsou částí vytvořeného a zákazníkem zaplaceného software, aniž by k tomu byl nutný dodatečný souhlas zákazníka.

V případě neexistence vzájemné dohody bude mít přenechání standardního software pouze formu licence (stanovení způsobu užívání v souladu s účelem, pro něhož je software určen).

Nabídka sestavená společností B&R, stejně jako veškeré s tím související podklady (výkresy, náčrty apod.), zůstanou vlastnictvím společnosti B&R a zákazník s nimi musí zacházet důvěrně jako s obchodním tajemstvím společnosti B&R. Není dovoleno předávat tyto podklady třetím osobám. Za každý případ porušení této povinnosti zaplatí zákazník smluvní pokutu ve výši 10 % hodnoty zakázky, přičemž uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo B&R na náhradu škody přesahující smluvní pokutu z důvodu porušení uvedené povinnosti.

15. Rozhodné právo, soudní příslušnost a místo plnění

Pro právní poměry vyplývající z této smlouvy platí právo České republiky s vyloučením kolizních norem. Pro rozhodování právních sporů z této smlouvy je výhradně místně příslušný obecný soud společnosti B&R.

V Brně dne 9.6.2014

Please choose country and language

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo

Please choose country

B&R Logo